Actuarial Science / Khoa Học Thống Kê Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Science là một môn học đánh giá rủi ro tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính sử dụng phương pháp toán học và thống kê. Khoa học thống kê bảo hiểm áp dụng toán học của xác suất và thống kê để xác định, phân tích và giải quyết những tác động tài chính của các sự kiện không chắc chắn trong tương lai. Khoa học thống kê bảo hiểm truyền thống chủ yếu xoay quanh việc phân tích tỷ lệ tử vong và các sản phẩm của các bảng thống kê tuổi thọ, các ứng dụng lãi kép.

Saga giải thích

Bảo hiểm nhân thọ và kế hoạch hưu trí là hai ứng dụng chính của khoa học thống kê bảo hiểm. Tuy nhiên, khoa học thống kê bảo hiểm cũng được áp dụng trong nghiên cứu của các tổ chức tài chính để phân tích các khoản nợ của họ và cải thiện việc ra quyết định tài chính. Chuyên gia định phí bảo hiểm sử dụng khoa học đặc biệt này để định giá các ứng dụng tài chính, kinh tế và các sự kiện trong tương lai.

Có nhiều trường đại học cấp bằng về khoa học thống kê bảo hiểm, trong đó bao gồm một khóa học nền tảng vững chắc về toán học, thống kê và kinh tế và về tất cả các loại hình đầu tư.
Góp ý