Actuarial Rate / Tỷ Lệ Phí Theo Tính Toán Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Rate là tỷ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là một ước tính về giá trị tổn thất trong tương lai. Những tổn thất trong tương lai thường được dự đoán dựa trên con số thống kê tổn thất trong quá khứ và xem xét các rủi ro liên quan. Ước tính chính xác tỷ lệ phí theo tính toán bảo hiểm giúp các công ty bảo hiểm tránh được rủi ro về tổn thất khi đánh giá rủi ro, do vậy có thể tránh được tình trạng phá sản. 

Saga giải thích

Nhìn chung, khi xem xét tỷ lệ, đầu tiên cần xác định tỉ lệ tính toán bảo hiểm có cần điều chỉnh không bởi vì dự đoán tổn thất có thể giúp công ty bảo hiểm xác định phí bảo hiểm tối thiểu để bù tổn thất dự kiến​​.
Góp ý