Actuarial Equivalent / Tính Phí Bảo Hiểm Tương Đương

Định nghĩa

Actuarial Equivalent là phí bảo hiểm tương đương thường được dùng trong đo lường hai chương trình phúc lợi xem các giá trị của chúng có chính xác không. Thông thường, hai hoặc nhiều dòng thanh toán của chương trình phúc lợi sẽ chỉ có giá trị hiện tại dựa trên các giả định tính toán bảo hiểm.

Ví dụ, tính phí bảo hiểm tương đương được sử dụng để so sánh một kế hoạch lợi ích cụ thể nào đó với một kế hoạch tiêu chuẩn để xem phạm vi bảo hiểm nào phù hợp hơn.

Saga giải thích

Tính toán phí bảo hiểm tương đương được thực hiện trên cơ sở trung bình, không phải trên cơ sở cá nhân. Do đó, một số cá nhân có thể sẽ phải đối mặt với chi phí trả bằng tiền mặt khác nhau theo cơ chế khác nhau. 
Góp ý