Actuarial Assumption / Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Assumption là một giả định thống kê bảo hiểm là một ước lượng của một biến đầu vào không chắc chắn cho một mô hình tài chính, thường dùng cho mục đích tính toán phí bảo hiểm hoặc lợi nhuận. Ví dụ, một giả định thống kê bảo hiểm phổ biến liên quan đến việc dự đoán tuổi thọ của một người, cho tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và các yếu tố khác. Các chuyên gia định phí bảo hiểm sử dụng một bảng lớn các số liệu thống kê mà có tương quan với biến không chắc chắn cho một loạt các biến số dự báo quan trọng. Với các giá trị cho trước cho các biến dự báo một giả định thống kê bảo hiểm hợp lý có thể được thực hiện cho các biến không chắc chắn.

Saga giải thích

Giả định thống kê bảo hiểm là rất quan trọng vì chúng cho phép chuyển nhượng rủi ro công bằng trong nhiều tình huống. Ví dụ, khi bảo lãnh phát hành chính sách bảo hiểm nhân thọ, phải hiểu được xác suất mà người được bảo hiểm có thể qua đời trong thời kỳ được bảo hiểm. Đưa ra một giả định thống kê bảo hiểm chính xác cho khả năng này, sẽ rất dễ dàng để tính toán phí bảo hiểm chính xác cho một chính sách như vậy. Nếu không có khả năng tính chính xác các xác suất này, sẽ rất ít người sẵn sàng bán bảo hiểm. Nếu họ làm vậy, sẽ phải tốn kém nhiều hơn để cho phòng ngừa rủi ro bất ngờ.
Góp ý