Active Risk / Rủi Ro Chủ Động

Định nghĩa

Active Risk là một loại rủi ro mà một quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư được quản lý tạo ra nhằm vượt qua mức lãi tiêu chuẩn (benchmark) so với mức lãi (của quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư) được so sánh. Về mặt lý thuyết, để tạo ra lợi nhuận cao hơn mức tiêu chuẩn, người quản lý phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Rủi ro này được gọi là rủi ro chủ động.

Saga giải thích

Nếu nhà quản lý danh mục đầu tư chủ động càng tách biệt ra khỏi mức  tiêu chuẩn cố định, thì càng có khả năng lợi nhuận của quỹ (danh mục đầu tư) cũng sẽ cách biệt so với mức tiêu chuẩn đó. Trong khi đó, các nhà quản lý thụ động sẽ tìm cách sao chép một chỉ số nào đó đến mức sát nhất, trong những trường hợp này thì thường rủi ro chủ động ở mức thấp nhất, tuy nhiên phương thức này cũng hạn chế tiềm năng gia tăng lãi trên thị trường.
Góp ý