Accrued Monthly Benefit / Trợ Cấp Tích Lũy Hàng Tháng

Định nghĩa

Accrued Monthly Benefit là trợ cấp hưu trí sẽ được trả cho một nhân viên khi họ đến tuổi về hưu. Khoản trợ cấp tích lũy hàng thàng sẽ dựa trên số năm phục vụ của nhân viên cho đến ngày tích lũy và được trả cho họ mỗi tháng sau khi họ nghỉ hưu.

Saga giải thích

Trợ cấp tích lũy hàng tháng dựa trên số năm phục vụ ( hoặc khối lượng làm việc ) của nhân viên. Hầu hết các chương trình lương hưu có thể tính toán mức trợ cấp hàng tháng mà nhân viên sẽ nhận được dựa vào các thời điểm nghỉ hưu khác nhau (thời điểm mà nhân viên sẽ thôi việc và về hưu). Ngoài ra, nhiều chủ lao động đưa ra các báo cáo trợ cấp hàng năm để chỉ định mức trợ cấp hưu trí hàng tháng của một nhân viên.
Góp ý