Accrual Accounting / Kế Toán Dồn Tích

Định nghĩa

Accrual Accounting là một phương pháp kế toán nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động và vị thế của một công ty bằng cách ghi nhận các sự kiện kinh tế bất kể khi nào có giao dịch bằng tiền diễn ra. Phương pháp chung của kế toán dồn tích là các sự kiện kinh tế được ghi nhận bằng cách kết hợp doanh thu với chi phí (theo nguyên tắc phù hợp) tại thời điểm khi giao dịch xảy ra thay vì khi thực hiện thanh toán (hay nhận thanh toán). Phương pháp này cho phép dòng tiền ra/vào ở thời điểm hiện tại được kết hợp với dòng tiền ra/vào dự kiến trong tương lai để đưa ra một bức tranh chính xác về tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Saga giải thích

Kế toán dồn tích được coi là chuẩn mực kế toán đối với hầu hết các doanh nghiệp, ngoại trừ các doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ. Phương pháp này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính hiện tại của công ty, nhưng việc thực hiện lại tốn kém hơn do phương pháp này tương đối phức tạp. Phương pháp này trái ngược với phương pháp kế toán tiền mặt-chỉ công nhận các giao dịch khi có sự trao đổi tiền mặt.

Sự cần thiết của phương pháp kế toán dồn tích nảy sinh từ sự phức tạp ngày càng tăng của các giao dịch kinh doanh cũng như mong muốn thông tin tài chính chính xác hơn. Hình thức bán chịu và các dự án cung cấp doanh thu trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty tại thời điểm giao dịch. Do đó, việc phản ánh các sự kiện này trên báo cáo tài chính trong cùng kỳ báo cáo của các giao dịch này là phù hợp

Ví dụ, khi một công ty bán TV cho một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt sẽ ghi nhận sự kiện này khác nhau. Doanh thu được tạo ra từ việc bán TV sẽ chỉ được ghi nhận bằng phương pháp kế toán tiền mặt khi công ty nhận được tiền. Nếu TV được mua chịu, doanh thu này có thể không được ghi nhận cho đến tháng sau hoặc năm sau.

Tuy nhiên, kế toán dồn tích cho rằng kế toán tiền mặt là không chính xác bởi vì công ty sẽ nhận được tiền mặt vào một thời điểm nào đó trong tương lai vì việc bán hàng đã được thực hiện. Do đó, phương pháp kế toán dồn sẽ ghi nhận việc bán TV tại thời điểm mà chiếc TV thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Mặc dù tiền vẫn chưa có trong tài khoản ngân hàng, nhưng doanh thu từ việc bán hàng được ghi nhận vào tài khoản kế toán "các khoản phải thu", và làm tăng doanh thu của người bán.
Góp ý