Accounts Receivable Turnover / Hệ Số Vòng Quay Khoản Phải Thu; Vòng Quay Số Tiền Sẽ Thu Được

Định nghĩa

Accounts Receivable Turnover là hệ số dùng để đánh giá mức độ rủi ro thực tế về các khoản phải thu. Hệ số vòng quay các khoản phải thu được tính bằng cách lấy tổng doanh thu bán chịu của một năm, chia cho khoản phải thu bình quân tại thời điểm đầu và cuối năm. Nếu doanh số biến động nhiều trong năm, thì việc tính bình quân tại hai thời điểm đầu năm và cuối năm sẽ bị sai lệch. Trường hợp này, đòi hỏi phải sử dụng số liệu hàng quý hoặc thậm chí hàng tháng để đảm bảo tính chính xác. Số vòng quay càng thấp, thể hiện tính rủi ro càng cao, vì các khoản phải thu bị lưu giữ lâu hơn.

Xem BALANCE SHEET RATIOS, RATIO ANALYSIS.
Góp ý