Absolute Priority/Liquidation Preference / Quyền Ưu Tiên Thanh Toán

Định nghĩa

Absolute Priority/Liquidation Preference là quy tắc ưu tiên thanh toán qui định rằng trong những vụ phá sản, chủ nợ cấp cao (senior creditor) phải được thanh toán trước chủ nợ cấp thấp (junior creditor).

Saga giải thích

Để tiến hành công việc kinh doanh, doanh nghiệp phải có vốn, ngoài nguồn vốn tự có doanh nghiệp còn có thể vay từ các chủ thể khác theo nhiều cách: vay tín dụng, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu... Đây cũng chính là những cách khác nhau để đầu tư vào một doanh nghiệp, đi kèm với nó là những hình thức thu lợi, mức độ tham gia quản lý khác nhau và rủi ro cũng khác nhau. Người cho vay tín dụng hưởng lãi suất, người mua trái phiếu hưởng trái tức còn người mua cổ phiếu hưởng cổ tức của công ty.

Tuy nhiên tất cả các "chủ nợ" trên đây đều không thể tránh khỏi một rủi ro, đó là việc doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, buộc phải thanh lý toàn bộ tài sản của mình để trả nợ. Theo qui tắc ưu tiên thanh toán, thứ được trả nợ sẽ là: người cho vay tín dụng, người nắm trái phiếu công ty, người nắm cổ phiếu ưu đãi và cuối cùng mới là các cổ đông (những người nắm cổ phiếu phổ thông).

Có thể dễ dàng nhận thấy, những người càng tham gia nhiều vào quản lý doanh nghiệp thì thứ tự ưu tiên thanh toán càng thấp, vì khi đó vận mệnh của họ đã gắn bó chặt chẽ với vận mệnh doanh nghiệp.
Góp ý