A-Credit / Điểm Tín Dụng Hạng A

Định nghĩa

A-Credit là chỉ số tín dụng có hiệu lực cao nhất mà người cho vay tính điểm cho người đi vay. Người cho vay sử dụng một hệ thống tính điểm tín dụng để làm cơ sở chấp thuận khoản vay. Cấp độ tín dụng của người đi vay càng cao, lãi suất cho vay sẽ càng thấp.

Saga giải thích

Việc tính điểm tín dụng của người cho vay phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm điểm FICO của người đi vay, hệ số nợ trên thu nhập, tỷ lệ cho vay trên giá trị và các khoản nợ trước không trả đúng kỳ hạn của người đi vay. Loại tín dụng này có thể đi kèm với dấu cộng hoặc trừ để cung cấp thông tin rõ hơn. Cụ thể, trong trường hợp này, điểm  "A +" sẽ cho thấy mức độ tín nhiệm tín dụng cao hơn "A-".
Góp ý