Từ điển thuật ngữtất cả (42178)

Broker Association / Hiệp hội môi giới
Một hiệp hội được phép hoạt động giữa các thành viên của sàn giao dịch, những người cùng chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh được đặt bởi khách hàng. Do đó, các thành viên này có quyền truy cập vào một nhóm các lệnh chưa được giao dịch, và họ cùng chia sẻ ...
Broker Booth Support System - BBSS / Hệ thống hỗ trợ phòng môi giới - BBSS
Một hệ thống điện tử được sử dụng bởi Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange) để gửi lệnh giữa các nhà môi giới và phòng giao dịch tại sàn giao dịch. BBSS là một cách cực kỳ hiệu quả để điều hướng lệnh. Trước khi ra đời, các nhà môi giới đã sử dụng các biểu mẫu trên giấy v&agra ...
Broker Of Record / Đại lý độc quyền
Trong bảo hiểm, đại lý độc quyền là một đại lý đã được chỉ định bởi chủ sở hữu đơn bảo hiểm để đại diện và quản lý đơn bảo hiểm của họ. Đại lý độc quyền có thể nhận được các bản sao về mọi thông tin liên lạc của chủ đơn bảo hiểm cũng như tất cả báo giá, đơn bảo hiểm và các thông báo ...
Broker Price Opinion - BPO / Ý kiến về giá của nhà môi giới - BPO
Giá trị ước tính của một bất động sản được xác định bởi một nhà môi giới bất động sản hoặc một cá nhân hay công ty có đủ điều kiện đánh giá khác. Một ý kiến về giá của nhà môi giới được dựa trên các đặc điểm của tài sản đang được xem xét.
Brokerage Account / Tài khoản môi giới
Một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty môi giới được cấp phép cho phép nhà đầu tư gửi tiền tới công ty và đặt lệnh đầu tư thông qua môi giới, sau đó nhà môi giới sẽ thực hiện các giao dịch thay mặt nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu các tài sản nằm trong tài khoản m&o ...
Brokerage Company / Công Ty Môi Giới
Một công ty mà trách nhiệm chính là làm trung gian kết nối người mua và người bán lại với nhau để giúp giao dịch giữa hai bên diễn ra thuận lợi. Các công ty môi giới thu lợi nhuận bằng khoản tiền hoa hồng sau khi giao dịch đã kết thúc thành công.
Brokerage Department / Bộ phận môi giới
Một bộ phận trong một công ty bảo hiểm mà nhân viên đại diện tại bộ phận này chuyên mua bảo hiểm cho những khách hàng khó nhận được bảo hiểm, thông qua thị trường bảo hiểm thay thế hoặc bằng cách mua bảo hiểm với mức giá ưu đãi hơn so với mức giá mà khách hàng có thể tự mua được ...
Brokerage General Agent / Tổng đại lý môi giới
Một công ty độc lập hoặc nhà thầu làm việc cho một công ty bảo hiểm, mà công ty đó có chức năng chính là bán một hoặc nhiều sản phẩm bảo hiểm, để lựa chọn người môi giới bảo hiểm. Các nhà môi giới sau đó lại bán các chính sách bảo hiểm cho khách hàng. ...
Brokerage Supervisor / Giám sát viên môi giới
Một nhân viên công ty môi giới làm công việc chỉ định, đào tạo và quản lý các nhà môi giới cũng như bán các sản phẩm của công ty cho những nhà môi giới đó, những người sau đấy sẽ bán các sản phẩm này cho khách hàng. Giám sát viê ...
Brokerage Window / Cửa sổ môi giới
Khả năng giao dịch trực tiếp trong phạm vi cung cấp của công ty môi giới thông qua một chương trình hưu trí, chẳng hạn như 401 (k). Trái với việc bị giới hạn ở các lựa chọn đầu tư trong phạm vi chương trình hưu trí được tài trợ 401 (k), một số nhà đầu tư có quyền lựa chọn thiết lập một "cửa sổ", cho phép họ gia ...
Brokered Certificate Of Deposit / Chứng chỉ tiền gửi thông qua môi giới
Một chứng chỉ tiền gửi (CD) được mua thông qua một công ty môi giới, hoặc từ đại diện bán hàng không phải là ngân hàng. Ngân hàng vẫn là người đầu tiên phát hành CD, nhưng thuê các công ty bên ngoài tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng. Các loại ...
Cash Flow From Investing Activities / Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày sự thay đổi tổng thể về tình trạng sử dụng tiền của công ty thông qua bất kỳ lãi hay lỗ từ việc đầu tư vào thị trường tài chính hoặc thành lập các công ty con, và làm thay đổi quỹ tiền đầu tư vào tài sản vốn như m ...
Cash Flow From Operating Activities / Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
Một khoản mục kế toán biểu thị số tiền mà công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh thường ngày. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không bao gồm vốn dài hạn hoặc chi phí đầu tư. Nó được tính bằng:Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = EBIT + Khấu hao – Thuế
Cash Flow Loan / Dòng tiền từ các khoản nợ
Các khoản nợ thường dùng để đáp ứng hoạt động hàng ngày hoặc cho việc mua bán. Lý do cần một khoản vay có thể tùy thuộc vào từng mùa, nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc thay đổi trong chu kỳ kinh doanh.
Cash Flow Per Share / Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu
Một thước đo về sức mạnh tài chính của một công ty, tính như sau: Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu = (Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh - Cổ tức ưu đãi) / Số Cổ Phiếu Đang Lưu Hành. Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu cho thấy lợi nhuận sau thuế cộng với khấu hao, trên mỗi cổ phiếu cơ sở. Nhiều nhà phân tích t&a ...
Cash Flow Plans / Kế hoạch dòng tiền
Một phương pháp mà người được bảo hiểm có thể sử dụng để kiểm soát các khoản thanh toán phí bảo hiểm mà họ phải trả theo hợp đồng. Kế hoạch dòng tiền cho phép người mua bảo hiểm cân nhắc dòng tiền phí bảo hiểm của mình so với dòng tiền riêng của anh ta. Điều này cho phép ngườ ...
Capped Option / Quyền chọn giới hạn
Một quyền chọn với mức giới hạn lợi nhuận được thiết lập trước. Một quyền chọn giới hạn được tự động thực hiện khi chứng khoán cơ bản đóng cửa tại giá bằng hoặc cao hơn (với quyền mua) hoặc bằng hoặc thấp hơn (với quyền bán) giá giới hạn của quyền chọn.
Carrying Costs / Chi phí bảo tồn hàng tồn kho
Giá của việc nắm giữ, hay còn gọi là “bảo tồn” hàng tồn kho. Chi phí bảo tồn bao gồm có chi phí lưu kho, bảo dưỡng (đặc biệt với những mặt hàng dễ hư hỏng), bảo hiểm và các chi phí vô hình khác như chi phí cơ hội và tổn thất do bị trộm cắp.
Cash Allowance / Tiền phụ cấp
Phụ cấp mà khoản tiền được trả bằng tiền mặt, thay vì được hoàn trả vào một ngày nào đó. Chủ lao động thường sử dụng cho các khoản phụ cấp tiền mặt cho nhân viên để trang trải chi phí, ví dụ, các bữa ăn và chỗ ở.
Cash Book / Sổ thu chi tiền mặt
Một nhật ký tài chính ghi chép tất cả các khoản thu và chi tiền mặt, bao gồm có tiền gửi ngân hàng và khoản tiền rút khỏi tài khoản. Các bút toán trong sổ thu chi tiền mặt sau đó được kết chuyển vào sổ cái. Sổ thu chi tiền mặt được đối chiếu định kì với bảng sao k&eci ...