Từ điển thuật ngữtất cả (40320)

(Commodity) Terms Of Trade / Điều Khoản Thương Mại
Tỉ số giá xuất khẩu bình quân/ giá nhập khẩu bình quân của một quốc gia. Điều khoản thương mại của một quốc gia được cải thiện khi tỉ số này tăng, nghĩa là khi giá xuất khẩu tăng nhanh so giá nhập khẩu
Call Option / Quyền Chọn Mua
Một hợp đồng cho phép có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) được mua một tài sản cơ sở trong một giai đoạn hay vào cuối một giai đoạn nhất định với một mức giá thoả thuận trước.
Capital Gains / Lợi Nhuận Vốn; Lợi Nhuận Từ Tài Sản Đầu Tư
1. Lợi Nhuận Vốn: Lợi nhuận phát sinh khi bán một tài sản cao hơn số tiền đã mua. 2. Lợi Nhuận Từ Tài Sản Đầu Tư: Là khoản chênh lệch giữa giá bán tài sản với giá mua tài sản lúc ban đầu. Đây là lợi nhuận nhận được sau khi đã bán tài sản. Các tài sản đầu tư ...
Kuznets Curve / Đường Cong Kuznets
Một quan hệ giữa thu nhập đầu người và sự bình đẳng trong phân phối thu nhập của một quốc gia, lập luận rằng khi thu nhập đầu người tăng lên, phân phối thu nhập trước tiên sẽ xấu hơn và sau đó sẽ cải thiện từ mức thấp nhất. Simon Kuznets đầu tiên sẽ xác định về mặt thống kê quan hệ này cho các nước phát tri ...
Capital Goods / Hàng Hoá Sản Xuất
Loại hàng hoá được các công ty sử dụng để sản xuất ra các mặt hàng khác. Hàng hoá đầu tư có thể là các toà nhà văn phòng, máy móc thiết bị…
Cannibalization / Tổn Thất Lợi Nhuận
Tình huống doanh thu của sản phẩm này làm giảm lượng cầu sản phẩm khác có giá trị biên gia tăng cao hơn
Capital – Augmenting Technological Progress / Tiến Bộ Công Nghệ Tăng Hiệu Quả Vốn
Tiến bộ công nghệ nâng cao năng suất của vốn bằng đổi mới và phát minh