Quản trị thay đổi

Quên Việc Thiết Lập Mục Tiêu Đi. Thay Vào Đó Hãy Tập Trung Vào Điều Này.
 Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Linh Hoạt: Nắm Lấy Các Quy Trình Không Đồng Bộ
Công Cụ 6 Thành Phần Để Xếp Hạng Và Đánh Giá Các Rủi Ro
Chu Kì Phát Triển Liên Tục Có Thể Thay Đổi Doanh Nghiệp Ngang Tầm Với Agile
Các Công Ty Tốt Nhất Không Sợ Thay Thế Các Sản Phẩm Có Lợi Nhuận Cao Nhất Của Họ
Trước Khi Tự Động Hóa Các Quy Trình Trong Công Ty, Hãy Tìm Cách Cải Thiện Chúng
Bản Chất Công Việc Quản Lý (Management) Là Quản Lý Thay Đổi (Change Management)
3 Hành Động Tạo Nên Những Bước Thay Đổi Thành Công
Sơ Lược Về Phương Pháp Đổi Mới FORTH
Mô Hình Tăng Trưởng Của Greiner
5 Công Ty Từng Ở Bên Bờ Vực Phá Sản Và Bài Học Về Sự Nỗ Lực
10 Nguyên Tắc  Chỉ Dẫn Cho Quản Trị Thay Đổi Thành Công
C&C - Chìa Khoá Thành Công Của Doanh Nghiệp Hiện Đại
9 Nguyên Tắc Đổi Mới Bền Vững
Ảnh Hưởng Của Tái Cơ Cấu Đến Cấu Trúc Nhân Sự Của Tổ Chức
Một Vài Hướng Cải Cách Doanh Nghiệp
Hòn Đá Cản Đường Doanh Nghiệp Trong Trong Thương Mại Quốc Tế
Làm Sao Để Sáng Kiến Đổi Mới Không Chết Yểu?
6 Cải Cách Mọi Công Ty Nên Thực Hiện Trong Bối Cảnh Hiện Nay
Những Thách Thức Về Quản Trị Chiến Lược Của Doanh Nghiệp Thời Kỳ Hội Nhập