Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính (Công thức, loại, Excel)

Hà Phương
06/01/2020 - 07:00 95646     0

Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính - Đây là hướng dẫn toàn diện nhất về Phân tích tỷ lệ / Phân tích báo cáo tài chính.

Hướng dẫn này được viết bởi chuyên gia đã  vượt ra ngoài “sự vô nghĩa thông thường “và khám phá Phân tích Báo cáo Tài chính thực tế được sử dụng bởi các Nhà phân tích Nghiên cứu Đầu tư và Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu.

 

 

Ở đây tôi đã thực hiện nghiên cứu trường hợp Colgate và tính toán Tỷ lệ trong excel từ đầu.

Xin lưu ý rằng Phân tích tỷ lệ hướng dẫn báo cáo tài chính này là hơn 9000 từ và tôi mất 4 tuần để hoàn thành. Hãy lưu trang này để tham khảo trong tương lai và đừng quên chia sẻ nó nhé.

Phân tích báo cáo tài chính / Phân tích tỷ số là gì?
Mục đích của Phân tích Báo cáo Tài chính (Phân tích Tỷ số) là để đánh giá hiệu quả quản lý về Lợi nhuận, Hiệu quả và Rủi ro

Mặc dù thông tin báo cáo tài chính nằm ở quá khứ, nó lại được sử dụng để dự báo hiệu suất trong tương lai

Phân tích báo cáo tài chính (phân tích tỷ lệ) có thể được thực hiện bằng ba phương pháp :

 • Phân tích dọc (còn được gọi là Phân tích báo cáo kích thước chung) - Nó so sánh từng mục của trường hợp cơ sở của báo cáo tài chính. Tất cả các mục báo cáo thu nhập được thể hiện dưới dạng phần trăm của Doanh thu. Các khoản mục Bảng cân đối kế toán được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của Tổng tài sản hoặc Tổng nợ phải trả (xin lưu ý Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả)

 

 • Phân tích theo chiều ngang - Nó so sánh hai báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập, bảng cân đối) và xác định thay đổi tuyệt đối cũng như thay đổi tỷ lệ phần trăm.

Phân tích tỷ lệ - Đặt các biến kinh doanh quan trọng vào bối cảnh bằng cách so sánh nó với các con số khác. Nó cung cấp mối quan hệ có ý nghĩa giữa các giá trị cá nhân trong báo cáo tài chính.


Vậy, phương pháp nào là tốt nhất khi phân tích báo cáo tài chính?

Tất nhiên, bạn không có thể chọn một phương pháp duy nhất là phương pháp tốt nhất và DUY NHẤT để thực hiện phân tích báo cáo tài chính.

Bạn cần thực hiện tất cả BA phân tích theo thứ tự để có được bức tranh hoàn chỉnh về Công ty.

Chúng ta hãy nhìn vào từng phương pháp một.

Phân tích dọc hay còn được biết đến là Báo cáo kích thước phổ biến


Phân tích dọc là một kỹ thuật được sử dụng để xác định nơi một công ty đã áp dụng các tài nguyên của mình và tỷ lệ các tài nguyên đó được phân phối vào các bảng cân đối kế toán và tài khoản báo cáo thu nhập khác nhau. Phương pháp phân tích này xác định trọng số tương đối của từng tài khoản và phần của nó trong tài nguyên tài sản hoặc tạo doanh thu

Phân tích dọc - Báo cáo thu nhập


 • Trên báo cáo thu nhập, phân tích dọc là một công cụ phổ biến để đo lường hiệu suất tương đối của công ty từ năm này sang năm khác về chi phí và lợi nhuận.

 • Nó phải luôn được đưa vào như một phần của bất kỳ phân tích tài chính nào. Ở đây, tỷ lệ phần trăm được tính toán liên quan đến Doanh số được coi là 100%.

 • Nỗ lực phân tích theo chiều dọc này trong báo cáo thu nhập thường được gọi là phân tích ký quỹ, vì nó mang lại tỷ suất lợi nhuận khác nhau liên quan đến doanh thu.

 • Nó cũng giúp chúng tôi thực hiện phân tích chuỗi thời gian (làm thế nào tỷ suất lợi nhuận tăng / giảm qua các năm) và cũng giúp phân tích cắt ngang với các công ty tương đương khác trong ngành.


Phân tích theo chiều dọc của báo cáo thu nhập: Nghiên cứu trường hợp Colgate


 • Đối với mỗi năm, các chi tiết đơn hàng Báo cáo thu nhập được chia cho số năm Dòng hàng đầu (Doanh thu thuần) tương ứng của nó.
 • Ví dụ, đối với Lợi nhuận gộp, đó là Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần. Tương tự như vậy đối với các số khác.


Chúng ta có thể diễn giải điều gì với Phân tích dọc của Colgate Palmolive

 

 • Phân tích tỷ lệ dọc giúp chúng tôi phân tích các xu hướng lịch sử.
 • Xin hãy lưu ý rằng từ phân tích dọc, chúng tôi chỉ đi đến mục có thể đặt câu hỏi đúng (xác định vấn đề).Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi tại đây.
 • Ở Colgate, chúng tôi lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần) đã nằm trong khoảng 56% -59%. Vậy tại sao lại có sự dao động này?
 • Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng Chi phí bán hàng chung và chi phí quản lý (SG & A) đã giảm từ 36,1% trong năm 2007 xuống còn 34,1% trong năm kết thúc năm 2015. Tại sao?
 • Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thu nhập hoạt động đã giảm đáng kể trong năm 2015. Tại sao lại như vậy?
 • Thu nhập ròng giảm đáng kể xuống dưới 10%. Tại sao lại như vậy?
 • Ngoài ra, thuế suất hiệu quả đã tăng lên 44% trong năm 2015 (từ 2008 đến 2014, nó nằm trong khoảng 32-33%). Tại sao?

Phân tích dọc - Bảng cân đối kế toán (Tỷ lệ kích thước phổ biến?)

 

 • Phân tích dọc của một Bảng cân đối kế toán bình thường hóa Bảng cân đối và thể hiện từng mục theo tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản / nợ phải trả.
 • Nó giúp chúng tôi hiểu làm thế nào từng mục của bảng cân đối đã di chuyển trong những năm qua. Ví dụ như các khoản nợ đã tăng hay giảm?
 • Nó cũng có ích với phân tích cắt ngang (so sánh sức mạnh của bảng cân đối với các công ty tương đương khác)


Phân tích dọc của Bảng cân đối: Nghiên cứu trường hợp Colgate


 • Đối với mỗi năm, các mục hàng của Bảng cân đối kế toán được chia cho số Tài sản hàng đầu (hoặc Tổng nợ phải trả) của năm tương ứng.
 • Ví dụ: đối với các khoản phải thu, chúng tôi tính là khoản phải thu / Tổng tài sản. Tương tự như vậy đối với các mục bảng cân đối khác

Diễn giải về phân tích dọc của Colgate


 • Tiền và các khoản tương đương tiền đã tăng từ 4,2% trong năm 2007 và hiện đang đứng ở mức 8,1% tổng tài sản. Tại sao tích lũy tiền mặt?
 • Các khoản phải thu đã giảm từ 16,6% trong năm 2007 xuống còn 11,9% trong năm 2015. Điều này có nghĩa là một điều khoản chính sách tín dụng chặt chẽ hơn phải không?
 • Nhìn chung thì hàng tồn kho đã giảm mạnh từ 11,6% xuống 9,9%. Tại sao?
 • Có những gì được tính trong” các tài sản hiện tại khác”. Nó cho thấy sự gia tăng đều đặn từ 3,3% đến 6,7% tổng tài sản trong 9 năm qua.
 • Những gì được tính trong các tài sản khác? Tại sao điều đó cho thấy một xu hướng biến động?

 • Về mặt trách nhiệm pháp lý, có thể có nhiều quan sát mà chúng ta có thể đánh dấu chúng. Tài khoản phải trả giảm liên tục trong 9 năm qua và hiện ở mức 9,3% tổng tài sản.
 • Tại sao đã có một bước nhảy đáng kể trong Nợ dài hạn lên 52,4% trong năm 2015. Đối với điều này, chúng ta cần điều tra điều này trong 10K?
 • Quyền lợi không kiểm soát cũng tăng lên trong khoảng thời gian 9 năm và hiện ở mức 2,1%

Phân tích theo chiều ngang


Phân tích theo chiều ngang là một kỹ thuật được sử dụng để đánh giá xu hướng theo thời gian bằng cách tính phần trăm tăng hoặc giảm so với năm gốc. Nó cung cấp một đường link phân tích giữa các tài khoản được tính toán tại các ngày khác nhau bằng cách sử dụng tiền tệ với các sức mua khác nhau. Trong thực tế, phân tích này lập chỉ mục các tài khoản và so sánh sự phát triển của những tài khoản này theo thời gian với nhau.


Cũng như phương pháp phân tích dọc, các vấn đề sẽ xuất hiện cần được nghiên cứu và bổ sung với các kỹ thuật phân tích tài chính khác. Trọng tâm là tìm kiếm các triệu chứng của các vấn đề có thể được chẩn đoán bằng cách sử dụng các kỹ thuật bổ sung. Hãy nhìn vào một ví dụ.

Phân tích theo chiều ngang của Báo cáo thu nhập Colgate


Chúng tôi tính toán tốc độ tăng trưởng của từng đơn hàng so với năm trước.
Ví dụ: để tìm tốc độ tăng trưởng của Doanh thu thuần năm 2015, công thức là (Doanh thu thuần 2015 - Doanh thu thuần 2014) / Doanh thu thuần 2014

Chúng ta có thể diễn giải điều gì với Phân tích theo chiều ngang của Colgate Palmolive


 • Hai năm qua, Colgate đã chứng kiến sự sụt giảm trong số liệu của Doanh thu thuần. Trong năm 2015, Colgate đã chứng kiến sự suy giảm đến 7,2%. Tại sao?
 • Tuy nhiên, chi phí bán hàng đã giảm (theo quan điểm tích cực của công ty). Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy?
 • Thu nhập ròng đã giảm trong ba năm qua, với mức giảm 36,5% trong năm 2015.


Phân tích xu hướng


Phân tích xu hướng so sánh sự tăng trưởng chung của chi tiết đơn hàng báo cáo tài chính quan trọng qua các năm từ trường hợp cơ sở.

Ví dụ, trong trường hợp của Colgate, chúng tôi giả định rằng năm 2007 là trường hợp cơ bản và phân tích hiệu suất trong Doanh thu và lợi nhuận ròng qua các năm.

 • Chúng tôi lưu ý rằng Doanh số chỉ tăng 16,3% trong khoảng thời gian 8 năm (2008-2015).
 • Chúng tôi cũng lưu ý rằng lợi nhuận ròng chung đã giảm 20,3% trong giai đoạn 8 năm.

Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính

Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính là một công cụ khác giúp xác định các thay đổi trong tình hình tài chính của công ty. Một tỷ lệ duy nhất là không đủ để đánh giá đầy đủ tình hình tài chính của công ty. Một số tỷ lệ phải được phân tích cùng nhau và so sánh với tỷ lệ của năm trước, hoặc thậm chí với các công ty khác trong cùng ngành. Khía cạnh so sánh này của phân tích tỷ lệ là vô cùng quan trọng trong phân tích tài chính. Điều quan trọng cần lưu ý là các tỷ lệ là các tham số và không phải là phép đo chính xác hoặc tuyệt đối. Vì vậy, các tỷ lệ phải được giải thích thận trọng để tránh kết luận sai lầm. Một nhà phân tích nên cố gắng để có được đằng sau các con số, đặt chúng trong quan điểm đúng đắn của họ và, nếu cần thiết, đặt câu hỏi đúng cho các loại phân tích tỷ lệ hơn nữa.

Phân tích tỷ số khả năng thanh toán


Loại phân tích tỷ số khả năng thanh toán chủ yếu được phân loại thành hai phần - Phân tích tỷ số thanh khoản và phân tích tỷ lệ doanh thu của báo cáo tài chính. Chúng được chia nhỏ thành 10 tỷ lệ như trong sơ đồ dưới đây.

Chúng tôi sẽ thảo luận từng loại phụ một.
Tỷ số thanh khoản


Phân tích tỷ lệ thanh khoản đo lường mức độ thanh khoản của tài sản của công ty (tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng như thế nào) so với các khoản nợ hiện tại. Có ba tỷ lệ thanh khoản phổ biến

 • Phân tích tỷ lệ hiện tại
 • Phân tích tỷ lệ kiểm tra axit (hoặc tài sản nhanh)
 • Phân tích tỷ số tiền mặt


# 1 - Phân tích tỷ lệ hiện tại


Phân tích tỷ lệ hiện tại là gì?


Tỷ lệ hiện tại là tỷ lệ được sử dụng thường xuyên nhất để đo lường thanh khoản của công ty vì đây là biện pháp nhanh chóng, trực quan và dễ hiểu để hiểu mối quan hệ giữa tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn. Về cơ bản, nó trả lời câu hỏi này. Công ty phải trả bao nhiêu đô la trong tài sản hiện tại


Công thức tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn

 

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tỷ lệ hiện tại đơn giản,

Tài sản hiện tại = $ 200 Nợ ngắn hạn = $ 100
Tỷ lệ hiện tại = $ 200 / $ 100 = 2.0x
Điều này ngụ ý rằng công ty có hai đô la tài sản hiện tại cho mỗi một đô la nợ hiện tại.


Giải thích phân tích tỷ lệ hiện tại

 • Phân tích tỷ lệ hiện tại cung cấp cho chúng tôi một ước tính sơ bộ rằng liệu công ty có thể sống sót được trong một năm hay không. Nếu Tài sản hiện tại lớn hơn Nợ ngắn hạn, chúng tôi giải thích rằng công ty có thể thanh lý tài sản hiện tại của mình và thanh toán các khoản nợ hiện tại và tồn tại ít nhất trong một chu kỳ hoạt động.
 • Bản thân phân tích tỷ lệ hiện tại không cung cấp cho chúng tôi chi tiết đầy đủ về chất lượng của các tài sản hiện tại và liệu chúng có thể được thực hiện đầy đủ hay không.
 • Nếu tài sản hiện tại bao gồm chủ yếu là các khoản phải thu, chúng ta nên điều tra khả năng thu của các khoản phải thu đó.
 • Nếu tài sản hiện tại bao gồm hàng tồn kho lớn, thì chúng ta nên chú ý đến thực tế là hàng tồn kho sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển đổi thành tiền mặt vì chúng không thể bán được. Hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các khoản phải thu.
 • Thời gian đáo hạn trung bình của tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn cũng cần được xem xét. Nếu các khoản nợ hiện tại đáo hạn trong một tháng tới, thì các tài sản hiện tại cung cấp thanh khoản trong 180 ngày có thể không được sử dụng nhiều.

Phân tích tỷ lệ hiện tại - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate


Bây giờ chúng ta hãy tính các tỷ lệ hiện tại cho Colgate nào.

 • Colgate đã duy trì tỷ lệ hiện tại ở mức ổn, tức là ở mức lớn hơn 1 trong 10 năm qua.
 • Tỷ lệ hiện tại của Colgate cho năm 2015 là 1,24 lần. Điều này ngụ ý rằng tài sản hiện tại của Colgate nhiều hơn các khoản nợ hiện tại của Colgate.
 • Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần điều tra về chất lượng và tính thanh khoản của Tài sản hiện tại. Chúng tôi lưu ý rằng khoảng 45% tài sản hiện tại trong năm 2015 bao gồm Hàng tồn kho và Tài sản hiện tại khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến vị trí thanh khoản của Colgate.
 • Khi điều tra hàng tồn kho Colgate, chúng tôi lưu ý rằng phần lớn hàng tồn kho bao gồm Hàng hóa thành phẩm (có tính thanh khoản tốt hơn so với nguồn cung cấp nguyên liệu thô và công việc đang thực hiện).

 

 • Tỷ lệ hiện tại của Colgate khi đem so sánh với các nhóm ngang hàng (P & G và Unilever) có vẻ tốt hơn rất nhiều.
 • Tỷ lệ hiện tại của Unilever dường như đang giảm trong 5 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ hiện tại của P & G vẫn ở mức dưới 1 trong 10 năm qua.

# 2 - Phân tích tỷ số nhanh


Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì?


 • Đôi khi các tài sản hiện tại có thể chứa một lượng lớn hàng tồn kho hay chi phí trả trước, v.v ... Điều này có thể làm lệch các cách hiểu tỷ lệ hiện tại vì chúng không thanh khoản.
 • Để giải quyết vấn đề này, nếu chúng tôi xem xét các tài sản có tính thanh khoản cao nhất như Tiền mặt và các khoản tương đương và khoản phải thu, thì nó sẽ cung cấp cho chúng tôi một bức tranh tốt hơn về phạm vi bảo hiểm của các nghĩa vụ ngắn hạn.
 • Tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ thanh khoản nhanh hoặc Thử nghiệm axit.
 • Nguyên tắc đối với chỉ số kiểm tra axit lành mạnh là 1.0.

Công thức tỷ lệ thanh khoản nhanh = (Tiền và các khoản tương đương + khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn


Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tỷ lệ thanh khoản nhanh đơn giản,

Tiền và các khoản tương đương = $ 100
Tài khoản phải thu = $ 500
Nợ ngắn hạn = $ 1000
Sau đó, Tỷ lệ thanh khoản nhanh = ($ 100 + $ 500) / $ 1000 = 0,6x

Giải thích phân tích

Tài khoản phải thu có tính thanh khoản cao hơn hàng tồn kho.

Điều này là do các khoản phải thu trực tiếp chuyển đổi thành tiền mặt sau thời hạn tín dụng, tuy nhiên, hàng tồn kho trước tiên được chuyển đổi thành các khoản phải thu, sau đó mất thêm thời gian để chuyển đổi thành tiền mặt.

Ngoài ra, có thể có sự không chắc chắn liên quan đến giá trị thực của hàng tồn kho được nhận ra vì một số trong đó có thể trở nên lỗi thời, giá có thể thay đổi hoặc có thể bị hỏng.

Cần lưu ý rằng tỷ lệ thanh khoản nhanh thấp có thể không phải lúc nào cũng có nghĩa là vấn đề thanh khoản cho công ty. Bạn có thể tìm thấy tỷ số thanh khoản nhanh nhanh thấp trong các doanh nghiệp bán trên cơ sở tiền mặt (ví dụ: nhà hàng, siêu thị, v.v.). Trong các doanh nghiệp này không có khoản phải thu, tuy nhiên, có thể có một đống hàng tồn kho khổng lồ.

Phân tích tỷ lệ thanh khoản nhanh - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Bây giờ chúng ta hãy xem xét các tính toán tỷ lệ thanh khoản nhanh trong Colgate.

Tỷ lệ thanh khoản nhanh của Colgate tương đối là lành mạnh (trong khoảng 0,56x - 0,73x). Thử nghiệm axit này cho chúng tôi thấy khả năng của công ty bạn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng cách sử dụng các khoản phải thu và các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
Dưới đây là bảng so sánh nhanh về phân tích tỷ lệ nhanh của Colgate vs P & G vs Unilever


So với các đồng nghiệp của nó, Colgate có tỷ lệ thanh khoản nhanh rất ổn.
Mặc dù, Tỷ lệ thanh khoản nhanh của Unilever đã giảm dần trong 5-6 năm qua, chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ nhanh của P & G còn thấp hơn nhiều so với Colgate.

# 3 - Phân tích tỷ số tiền mặt

Phân tích tỷ lệ tiền mặt là gì?

Tỷ lệ tiền mặt chỉ xem xét các khoản tương đương tiền và tiền mặt (có những tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong Tài sản hiện tại). Nếu công ty có tỷ lệ tiền mặt cao hơn, nhiều khả năng có thể trả các khoản nợ ngắn hạn của mình.

Công thức tỷ lệ tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương / Nợ ngắn hạn

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tỷ lệ tiền mặt đơn giản,

Tiền và các khoản tương đương = $ 500
Nợ ngắn hạn = $ 1000
Sau đó, Tỷ lệ nhanh = $ 500 / $ 1000 = 0,5 lần

Giải thích phân tích

 • Cả ba tỷ lệ - Tỷ lệ hiện tại, Tỷ số thanh khoản nhanh và Tỷ lệ tiền mặt nên được xem xét để hiểu bức tranh hoàn chỉnh về vị trí thanh khoản của Công ty.
 • Phân tích tỷ lệ tiền mặt là thử nghiệm thanh khoản cuối cùng. Nếu con số này lớn, rõ ràng chúng ta có thể giả định rằng công ty có đủ tiền mặt trong ngân hàng để trả các khoản nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ tiền mặt - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Hãy để chúng tôi tính toán tỷ lệ tiền mặt trong Colgate.

Colgate đã duy trì tỷ lệ tiền mặt lành mạnh từ 0,1 lần đến 0,28 lần trong 10 năm qua. Với tỷ lệ tiền mặt cao hơn này, công ty đang ở một vị trí tốt hơn để thanh toán các khoản nợ hiện tại của mình.
Dưới đây là bảng so sánh nhanh về Tỷ lệ tiền mặt của Colgate Lần so với P & G so với Unilever


Tỷ lệ tiền mặt của Colgate so với các công ty cùng ngành dường như vượt trội hơn hẳn.
Tỷ lệ tiền mặt của Unilever từ chối đã giảm trong 5-6 năm qua.
Tỷ lệ tiền mặt của P & G đã được cải thiện đều đặn trong khoảng thời gian 3-4 năm qua.

Phân tích tỷ lệ doanh thu báo cáo tài chính

Chúng tôi đã thấy từ ba tỷ lệ thanh khoản ở trên (Tỷ lệ hiện tại, nhanh và tiền mặt) rằng nó trả lời cho câu hỏi :Liệu công ty có đủ tài sản thanh khoản để loại bỏ các khoản nợ hiện tại hay không. Vì vậy, tỷ lệ này là tất cả về số đô la

Tuy nhiên, khi xem xét phân tích tỷ lệ Doanh thu, chúng tôi cố gắng phân tích thanh khoản từ trên mạng, công ty sẽ mất bao lâu để chuyển đổi hàng tồn kho và các khoản phải thu thành tiền mặt hoặc thời gian để trả cho nhà cung cấp của mình.

Các tỷ lệ doanh thu thường được sử dụng bao gồm:

4) Doanh thu phải thu
5) Ngày phải thu tài khoản
6) Vòng quay hàng tồn kho
7) Ngày tồn kho
8) Doanh thu phải trả
9) Ngày phải trả
10) Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt


# 4 - Phân tích tỷ lệ doanh thu phải thu

Phân tích tỷ lệ doanh thu phải thu là gì?

 • Trực giác. nó cung cấp cho chúng tôi số lần Khoản phải thu (Doanh số tín dụng) được chuyển đổi thành Doanh số tiền mặt
 • Tài khoản phải thu có thể được tính cho cả năm hoặc cho một quý cụ thể.
 • Để tính toán các khoản phải thu trong một quý, người ta nên lấy doanh số hàng năm trong tử số.

Công thức doanh thu phải thu = Doanh số tín dụng / Tài khoản phải thu

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ Tính toán doanh thu phải thu đơn giản,

Doanh số = $ 1000
Tín dụng được đưa ra là 80%
Khoản phải thu = $ 200
Doanh số tín dụng = 80% của 1000 đô la = 800 đô la
Doanh thu khoản phải thu = $ 800 / $ 200 = 4.0x

Giải thích phân tích

 • Xin lưu ý rằng Tổng doanh số bao gồm Doanh số tiền mặt + Doanh số bán chịu. Chỉ bán hàng tín dụng mới chuyển đổi thành các khoản phải thu, do đó, chúng tôi chỉ nên thực hiện Bán hàng tín dụng.
 • Nếu một công ty bán hầu hết các mặt hàng của mình trên Cơ sở Tiền mặt, thì sẽ không có Doanh số Tín dụng.
 • Số liệu doanh số tín dụng có thể không có sẵn trực tiếp trong báo cáo hàng năm. Bạn có thể phải đào sâu vào các cuộc thảo luận về Quản lý để hiểu con số này.
 • Nếu vẫn khó tìm được tỷ lệ phần trăm của doanh số tín dụng, thì hãy xem các cuộc gọi hội nghị nơi các nhà phân tích đặt câu hỏi cho ban quản lý về các biến số kinh doanh có liên quan. Đôi khi nó không có sẵn ở tất cả.

Tài khoản phải thu - Ví dụ về Colgate

 • Để tính toán doanh thu phải thu, chúng tôi đã xem xét các khoản phải thu trung bình. Chúng tôi xem xét các số liệu trung bình của người dùng vì đây là các bảng cân đối kế toán.
 • Ví dụ. như trong hình bên dưới, chúng tôi đã lấy các khoản phải thu trung bình của năm 2014 và 2015.
 • Ngoài ra, xin lưu ý rằng tôi đã đưa ra giả định rằng 100% doanh số của Colgate, tức là doanh số bán chịu của hãng này.

 • Chúng tôi lưu ý rằng Doanh thu phải thu ít hơn 10 lần trong năm 2008-010. Tuy nhiên, nó đã được cải thiện đáng kể trong 8 năm qua và gần với 11 lần vào năm 2015.
 • Khoản phải thu cao hơn Doanh thu ngụ ý tần suất chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt cao hơn (điều này là tốt!)

Dưới đây là bảng so sánh nhanh về doanh thu khoản phải thu của Colgate vs P & G vs Unilever

 • Chúng tôi lưu ý rằng tỷ lệ doanh thu phải thu của P & G cao hơn một chút so với Colgate.
 • Doanh thu khoản phải thu của Unilever gần với doanh thu của Colgate.

# 5 - Ngày phải thu

Ngày phải thu là gì?

Ngày phải thu được liên kết trực tiếp với Doanh thu khoản phải thu. Ngày phải thu thể hiện thông tin tương tự nhưng về số lượng ngày trong một năm. Điều này cung cấp một thước đo trực quan về Ngày thu tiền phải thu
Bạn có thể tính số ngày Phải thu của Tài khoản dựa trên số bảng cân đối cuối năm.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích thích sử dụng số phải thu bảng cân đối trung bình để tính thời gian thu tiền trung bình. (đúng cách là sử dụng bảng cân đối trung bình)

Tài khoản phải thu Công thức ngày = Số ngày trong năm / Tài khoản phải thu Doanh thu

Hãy để chúng tôi lấy ví dụ trước và tìm hiểu các khoản phải thu ngày

 

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán khoản phải thu ngày đơn giản,

Doanh thu khoản phải thu = 4.0x
Số ngày trong một năm = 365
Số ngày phải thu = 365 / 4.0x = 91,25 ngày ~ 91 ngày
Điều này ngụ ý rằng phải mất 91 ngày để công ty chuyển đổi khoản phải thu thành Tiền mặt.

Giải thích phân tích

 • Số ngày được hầu hết các nhà phân tích thực hiện là 365, tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng sử dụng 360 làm số ngày trong năm. Điều này thường được thực hiện để đơn giản hóa các tính toán.
 • Ngày phải thu tài khoản nên được so sánh với thời gian tín dụng trung bình được cung cấp bởi công ty. Ví dụ trong trường hợp trên, nếu Thời hạn tín dụng mà công ty đưa ra là 120 ngày và họ sẽ nhận được tiền mặt chỉ trong 91 ngày, điều này ngụ ý rằng công ty đang làm tốt để thu các khoản phải thu.
 • Tuy nhiên, nếu thời hạn tín dụng được đưa ra là 60 ngày, thì bạn có thể tìm thấy số lượng đáng kể các khoản phải thu trước đây trên bảng cân đối kế toán, điều này rõ ràng là không tốt theo quan điểm của công ty.

Ngày phải thu - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

 • Hãy để tính toán số ngày phải thu cho Colgate. Để tính số ngày phải thu, chúng tôi đã lấy giả định 365 ngày.
 • Vì, chúng tôi đã tính toán doanh thu các khoản phải thu ở trên, chúng tôi có thể dễ dàng tính toán các khoản phải thu ngày nay.

# 6 - Phân tích tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho

Phân tích tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho là gì?

Tỷ lệ hàng tồn kho có nghĩa là số lần hàng tồn kho được phục hồi trong năm. Nó có thể được tính bằng cách lấy Chi phí của hàng hóa được bán và chia cho hàng tồn kho. Công thức doanh thu không thể thay đổi = Giá vốn hàng bán / hàng tồn kho

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho đơn giản.

Giá vốn hàng bán = $ 500
Hàng tồn kho = $ 100
Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = $ 500 / $ 100 = 5,0 lần
Điều này ngụ ý rằng trong năm, hàng tồn kho được sử dụng tới 5 lần và được khôi phục về mức ban đầu.

Giải thích phân tích

Bạn có thể lưu ý rằng khi chúng tôi tính toán doanh thu khoản phải thu, chúng tôi đã lấy Doanh số (Doanh số tín dụng), tuy nhiên, trong tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho, chúng tôi đã lấy Chi phí hàng bán. Tại sao?

Lý do là khi chúng tôi nghĩ về các khoản phải thu, nó trực tiếp đến từ Doanh số được thực hiện trên cơ sở tín dụng. Tuy nhiên, Giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến hàng tồn kho và được thực hiện trên bảng cân đối kế toán theo giá gốc.

Để có được sự hiểu biết trực quan về điều này, bạn có thể xem phương trình BASE.

B + A = S + E
B = Hàng tồn kho khởi điểm

A = Bổ sung vào hàng tồn kho (mua hàng trong năm)

S = Giá vốn hàng bán

E = Kết thúc hàng tồn kho

S = B + A - E

Như chúng tôi lưu ý từ phương trình trên, hàng tồn kho liên quan trực tiếp đến giá vốn hàng bán.

Tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

 • Hãy để chúng tôi tính toán tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho của Colgate. Giống như trong vòng quay khoản phải thu, chúng tôi lấy hàng tồn kho trung bình để tính Doanh thu hàng tồn kho.
 • Hàng tồn kho Colgate sườn bao gồm Nguyên liệu thô và vật tư, công việc đang tiến hành và hàng hóa thành phẩm.

 • Doanh thu hàng tồn kho của Colgate đã nằm trong khoảng 5x-6x.
 • Trong 3 năm qua, Colgate đã chứng kiến tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho thấp hơn. Điều này có nghĩa là Colgate đang mất nhiều thời gian hơn để xử lý hàng tồn kho thành hàng hóa thành phẩm.

# 7 - Ngày tồn kho

Ngày hàng tồn kho là gì?

Chúng tôi đã tính tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho trước đó. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích thích tính ngày tồn kho. Đây rõ ràng là cùng một thông tin nhưng trực quan hơn. Hãy nghĩ về Ngày tồn kho là số ngày gần đúng để hàng tồn kho chuyển đổi thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Công thức ngày tồn kho = Số ngày trong một năm / Vòng quay hàng tồn kho.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán hàng tồn kho ngày đơn giản. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ trước về Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho và tính Ngày tồn kho.

Giá vốn hàng bán = $ 500
Hàng tồn kho = $ 100
Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = $ 500 / $ 100 = 5,0 lần
Số ngày tồn kho = 365/5 = 73 ngày.
Điều này ngụ ý rằng hàng tồn kho được sử dụng trung bình cứ sau 73 ngày và được khôi phục về mức ban đầu.

Giải thích phân tích

 • Bạn cũng có thể nghĩ về ngày tồn kho vì số ngày công ty có thể tiếp tục sản xuất mà không cần bổ sung hàng tồn kho.
 • Người ta cũng nên nhìn vào vấn đề thời vụ trong cách hàng tồn kho được tiêu thụ tùy thuộc vào nhu cầu. Rất hiếm khi hàng tồn kho được tiêu thụ liên tục trong suốt cả năm.

Ngày tồn kho - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Hãy để chúng tôi tính ngày doanh thu hàng tồn kho cho Colgate. Số ngày tồn kho cho Colgate = 365 / Vòng quay hàng tồn kho.


 • Chúng tôi thấy rằng thời gian xử lý hàng tồn kho đã tăng từ 64,5 ngày trong năm 2008 lên khoảng 70,5 ngày trong năm 2015.
 • Điều này ngụ ý rằng Colgate đang xử lý hàng tồn kho của mình hơi chậm so với năm 2008.

8 - Vòng quay các khoản phải trả

Vòng quay các khoản phải trả là gì?

Doanh thu phải trả cho biết số lần các khoản phải trả được luân chuyển trong kỳ. Nó được đo lường tốt nhất so với mua hàng, vì mua hàng tạo ra các tài khoản phải trả.

Công thức doanh thu phải trả = Mua hàng / Tài khoản phải trả

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Doanh thu phải trả đơn giản. Từ Bảng cân đối kế toán, bạn được cung cấp các thông tin sau -

Kết thúc hàng tồn kho = $ 500
Hàng tồn kho bắt đầu = $ 200
Giá vốn hàng bán = $ 500
Tài khoản phải trả = $ 200
Trong ví dụ này, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu Mua hàng trong năm. Nếu bạn nhớ phương trình BASE mà chúng ta đã sử dụng trước đó, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các giao dịch mua.
B + A = S + E
B = Hàng tồn kho bắt đầu
A = Bổ sung hoặc mua trong năm
S = giá vốn
E = Kết thúc hàng tồn kho
chúng ta nhận được, A = S + E - B
Mua hàng hoặc A = $ 500 + $ 500 - $ 200 = $ 800
Doanh thu phải trả = $ 800 / $ 200 = 4.0x

Giải thích phân tích

 • Một số nhà phân tích mắc sai lầm khi lấy Giá vốn hàng bán trong tử số của công thức doanh thu phải trả này.
 • Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Mua hàng là thứ dẫn đến khoản phải trả.
 • Chúng tôi trước đó đã thấy Bán hàng có thể là Bán hàng Tiền mặt và Bán tín dụng. Tương tự như vậy, Mua hàng có thể là Mua tiền mặt cũng như Mua tín dụng. Mua hàng bằng tiền mặt không dẫn đến các khoản phải trả, nó chỉ là các khoản mua tín dụng dẫn đến các khoản phải trả.
 • Tốt nhất, chúng ta nên tìm kiếm thông tin Mua tín dụng từ báo cáo hàng năm.

Doanh thu phải trả tài khoản - Ví dụ nghiên cứu trường hợp của Colgate

Trong nghiên cứu trường hợp của Colgate, trước tiên chúng tôi tìm thấy các Giao dịch mua. Mua hàng 2015 = COGS 2015 + Hàng tồn kho 2015 - Hàng tồn kho 2014

# 9 - Phân tích tỷ lệ ngày phải trả

Phân tích tỷ lệ ngày phải trả là gì?

Giống như với tất cả các tỷ lệ doanh thu khác, hầu hết các nhà phân tích thích tính nhiều Ngày trực quan phải trả. Ngày phải trả đại diện cho số ngày trung bình mà một công ty thực hiện để thanh toán cho các nhà cung cấp của mình.

Công thức ngày phải trả = Số ngày trong một năm / Doanh thu phải trả

Hãy để một ví dụ tính toán ngày phải trả đơn giản. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ trước về Doanh thu phải trả để tìm các ngày phải trả

Chúng tôi trước đó đã tính toán Doanh thu phải trả là 4.0 lần
Ngày phải trả = 365/4 = 91,25 ~ 91 ngày
Điều này ngụ ý rằng công ty trả tiền cho khách hàng của mình sau mỗi 91 ngày.

Giải thích phân tích

 • Cao hơn các ngày phải trả tài khoản, tốt hơn là cho công ty từ quan điểm thanh khoản.
 • Ngày phải trả có thể bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ trong kinh doanh. Đôi khi kinh doanh có thể tồn kho hàng do chu kỳ kinh doanh sắp tới. Điều này có thể làm sai lệch những diễn giải mà chúng ta đưa ra vào những ngày phải trả nếu chúng ta không nhận thức được tính thời vụ.

Phân tích tỷ lệ các khoản phải trả - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Hãy để chúng tôi tính toán các tài khoản phải trả cho Colgate. Vì, chúng tôi đã tính Doanh thu phải trả, chúng tôi có thể tính Ngày phải trả = 365 / Doanh thu phải trả.

Ngày phải trả là không đổi trong khoảng 66 ngày trong 3 năm qua. Điều này có nghĩa là Colgate mất khoảng 66 ngày để thanh toán cho các nhà cung cấp.

#10 - Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là gì?

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là tổng thời gian mà công ty thực hiện để chuyển đổi dòng tiền ra thành dòng tiền (lợi nhuận). Hãy nghĩ về chu kỳ chuyển đổi tiền mặt như một thời gian của một công ty để mua nguyên liệu thô, sau đó chuyển đổi hàng tồn kho thành sản phẩm hoàn chỉnh và bán sản phẩm và nhận tiền mặt và sau đó thực hiện thanh toán cần thiết cho giao dịch mua.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt phụ thuộc chủ yếu vào ba biến số - Ngày phải thu, Ngày tồn kho và Ngày phải trả.

Công thức chu kỳ chuyển đổi tiền mặt = Ngày phải thu + Ngày tồn kho - Ngày phải trả

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán chu kỳ chuyển đổi tiền mặt đơn giản,

Số ngày phải thu = 100 ngày
Số ngày tồn kho = 60 ngày
Ngày phải trả = 30 ngày
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt = 100 + 60 - 30 = 130 ngày.

Nhà phân tích diễn giải chuyển đổi tiền mặt

 • Nó biểu thị số ngày công ty rút tiền mặt bị kẹt trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt cao hơn có nghĩa là phải mất nhiều thời gian hơn để công ty tạo ra lợi nhuận tiền mặt.
 • Tuy nhiên, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt thấp hơn có thể được xem là một công ty lành mạnh.
 • Ngoài ra, người ta nên so sánh chu kỳ chuyển đổi tiền mặt với mức trung bình của ngành để chúng ta ở vị trí tốt hơn để nhận xét về phía cao hơn / thấp hơn của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

 • Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của colgate = Ngày phải thu + Ngày tồn kho - Ngày phải trả
 • Nhìn chung, chúng tôi lưu ý rằng chu kỳ thu tiền mặt đã giảm từ khoảng 46 ngày trong năm 2008 xuống còn 38 ngày trong năm 2015.
 • Điều này ngụ ý rằng Colgate nói chung đang cải thiện chu kỳ chuyển đổi tiền mặt với mỗi năm.
 • Chúng tôi lưu ý rằng thời gian thu các khoản phải thu đã giảm tổng thể đã góp phần làm giảm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.
 • Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý rằng những ngày phải trả trung bình đã tăng lên, một lần nữa đóng góp tích cực vào chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.
 • Tuy nhiên, sự gia tăng số ngày xử lý hàng tồn kho trong những năm gần đây đã ảnh hưởng tiêu cực đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của nó.

12 - Doanh thu tài sản cố định ròng

Doanh thu tài sản cố định ròng là gì?

Doanh thu tài sản cố định ròng phản ánh việc sử dụng tài sản cố định (Nhà máy và thiết bị tài sản).

Công thức doanh thu tài sản cố định ròng = Tổng doanh thu / Tài sản cố định ròng

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán doanh thu tài sản cố định ròng đơn giản.

Tổng doanh số = $ 600
Tài sản cố định ròng = $ 600
Doanh thu tài sản cố định ròng = $ 600 / $ 600 = 1,0x
Điều này ngụ ý rằng với mỗi $ chi cho tài sản cố định, công ty có thể tạo ra $ 1,0 doanh thu.

Giải thích phân tích

 • Tỷ lệ này nên được áp dụng cho các lĩnh vực thâm dụng vốn cao như Ô tô, Sản xuất, Kim loại, v.v.
 • Bạn không nên áp dụng tỷ lệ này cho các công ty ánh sáng tài sản như Dịch vụ hoặc Internet dựa trên tài sản Cố định ròng sẽ thực sự thấp và không có ý nghĩa theo quan điểm phân tích.
 • Con số này có thể tạm thời xấu nếu công ty gần đây đã bổ sung rất nhiều vào năng lực của mình để dự đoán doanh số trong tương lai

Doanh thu tài sản cố định ròng - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Doanh thu tài sản cố định ròng của Colgate = Doanh số / Tài sản cố định ròng trung bình (PPE, net)

13.Doanh thu vốn chủ sở hữu

Doanh thu vốn chủ sở hữu là gì?

Doanh thu vốn chủ sở hữu là tỷ lệ Tổng doanh thu trên Vốn cổ đông của Công ty Cổ phần. Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của công ty đang triển khai vốn chủ sở hữu để tạo doanh số.

Công thức tỷ lệ doanh thu vốn chủ sở hữu = Tổng doanh số / Cổ đông từ đầu tư Vốn chủ sở hữu


Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Doanh thu vốn chủ sở hữu đơn giản,

Tổng doanh số = $ 600
Cổ đông từ cổ phiếu = $ 300
Tỷ lệ doanh thu vốn chủ sở hữu = $ 600 / $ 300 = 2.0x.
Điều này ngụ ý rằng công ty đang tạo ra 2,0 đô la doanh số cho mỗi 1,0 đô la vốn cổ đông của cổ đông.

Giải thích phân tích

Chúng tôi lưu ý rằng theo lịch sử, Doanh thu Cổ phần của Colgate đã nằm trong phạm vi 6x-7x. Tuy nhiên, nó đã nhảy vọt lên 37,91x vào năm 2015.
Điều này chủ yếu là do hai lý do - a) Chương trình mua lại cổ phần của Colgate dẫn đến việc hạ thấp cơ sở Vốn chủ sở hữu mỗi năm. b) Các khoản lỗ lũy kế ròng của thuế (đây là những khoản lỗ mà don don chảy vào báo cáo thu nhập).

 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động

Tỷ lệ hiệu suất hoạt động đo lường chi phí liên quan đến doanh thu và bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra trong toàn bộ doanh nghiệp. Chúng tôi cố gắng trả lời các câu hỏi như thế nào về tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của họ hay là bao nhiêu Công ty có kiểm soát chi phí của mình bằng cách mua hàng tồn kho vv với giá hợp lý không?

# 14 - Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là sự khác biệt giữa Bán hàng và chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Xin lưu ý rằng các chi phí như chi phí chung, thuế, lãi không được khấu trừ ở đây.

Công thức tính lãi gộp = (Doanh số - Giá vốn hàng bán) / Doanh thu = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Tổng lợi nhuận đơn giản,

Giả sử từ Doanh thu của một công ty là 1.000 đô la và giá vốn hàng bán của nó là 600 đô la
Lợi nhuận gộp = $ 1000 - $ 600 = $ 400
Tỷ suất lợi nhuận gộp = $ 400 / $ 1000 = 40%

Giải thích phân tích

Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể thay đổi mạnh mẽ giữa các ngành công nghiệp. Ví dụ, các sản phẩm kỹ thuật số được bán trực tuyến sẽ có tỷ suất lợi nhuận gộp cực kỳ cao so với một công ty bán Laptop.
Tỷ suất lợi nhuận gộp cực kỳ hữu ích khi chúng ta xem xét các xu hướng lịch sử cận biên.Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp đã tăng trong lịch sử, thì đó có thể là do tăng giá hoặc kiểm soát chi phí trực tiếp. Tuy nhiên, nếu tỷ suất lợi nhuận gộp cho thấy xu hướng giảm thì có thể là do khả năng cạnh tranh tăng lên và do đó dẫn đến giá bán giảm.
Ở một số công ty, chi phí khấu hao cũng được tính vào Chi phí trực tiếp. Điều này không chính xác và phải được hiển thị bên dưới Lợi nhuận gộp trong Báo cáo thu nhập.

Lợi nhuận gộp - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Hãy để chúng tôi tính toán Tỷ suất lợi nhuận gộp của Colgate. Số tiền lãi gộp của Margate = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần.

 

Xin hãy lưu ý rằng khấu hao liên quan đến hoạt động sản xuất được bao gồm ở đây trong Chi phí hoạt động (Colgate 10K 2015, trang 63)
Chi phí vận chuyển và xử lý có thể được báo cáo trong Chi phí bán hàng hoặc Chi phí bán hàng chung và Quản trị viên. Tuy nhiên, Colgate đã báo cáo các chi phí này như là một phần của Chi phí bán hàng chung và quản trị viên. Nếu các chi phí đó được bao gồm trong Chi phí bán hàng, thì tỷ suất lợi nhuận gộp của colgate sẽ giảm 770 bps từ 58,6% xuống 50,9% và giảm lần lượt là 770bps và 750 bps trong năm 2014 và 2013.

# 15 - Lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là gì?

Lợi nhuận hoạt động hoặc Thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) đo lường tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu sau khi trừ đi chi phí hoạt động. Thu nhập hoạt động có thể được coi là dòng dưới cùng của trực tuyến, từ hoạt động. Lợi nhuận biên Lợi nhuận = EBIT / Doanh thu

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Lợi nhuận hoạt động đơn giản,

Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ trước.
Giả sử từ Doanh thu của một công ty là 1.000 đô la và giá vốn hàng bán của nó là 600 đô la
Chi phí SG & A = $ 100
Khấu hao và Khấu hao = $ 50
EBIT = Lợi nhuận gộp - SG & A - D & A = $ 400 - $ 100 - $ 50 = $ 250
Ký quỹ EBIT = $ 250 / $ 1000 = 25%

Giải thích phân tích

Xin lưu ý rằng một số nhà phân tích lấy EBITDA (Thu nhập trước khi khấu hao thuế lãi và khấu hao) thay vì EBIT là Lợi nhuận hoạt động. Nếu điều này là như vậy, họ cho rằng khấu hao và khấu hao là chi phí không hoạt động.
Hầu hết các nhà phân tích thích lấy EBIT làm lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận hoạt động thường được theo dõi bởi các nhà phân tích
Bạn cần lưu ý rằng nhiều công ty bao gồm các khoản mục không định kỳ (lãi / lỗ) trong SG & A hoặc các chi phí khác trên EBIT. Điều này có thể làm tăng hoặc giảm Lợi nhuận EBIT và làm lệch phân tích lịch sử của bạn.
Lợi nhuận hoạt động - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Dựa theo lịch sử, Lợi nhuận hoạt động của Colgate vẫn duy trì trong khoảng 20% -23%
Tuy nhiên, trong năm 2015, tỷ lệ ký quỹ EBIT của Colgate đã giảm đáng kể xuống còn 17,4%. Điều này chủ yếu là do thay đổi trong điều khoản kế toán cho thực thể CP Venezuela (như được giải thích dưới đây)

Colgate có được hơn 75% thu nhập từ bên ngoài Hoa Kỳ. Công ty phải đối mặt với những thay đổi trong điều kiện kinh tế, biến động tỷ giá hối đoái và bất ổn chính trị ở một số quốc gia.
Một khi đất nước này là Venezuela, nơi môi trường hoạt động đã rất thách thức đối với Colgate và sự không chắc chắn về kinh tế do sự mất giá của tỷ giá hối đoái rộng. Ngoài ra, do kiểm soát giá, Colgate đã hạn chế khả năng thực hiện tăng giá mà không có sự chấp thuận của chính phủ.

Khả năng tạo thu nhập của Colgate tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các điều kiện địa chính trị khó khăn này.
Do đó, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, Colgate không còn bao gồm kết quả của CP Venezuela trong báo cáo thu nhập hợp nhất và bắt đầu hạch toán thực thể CP Venezuela bằng phương pháp kế toán Chi phí. Do đó, công ty đã lấy khoản phí trước thuế là 1.084 tỷ đô la vào năm 2015.
Điều này đã dẫn đến việc giảm Số tiền hoạt động của Colgate trong năm 2015.

# 16 - Lợi nhuận ròng

lợi nhuận ròng là gì?

lợi nhuận ròng về cơ bản là hiệu ứng ròng của hoạt động cũng như các quyết định tài chính được thực hiện bởi công ty. Nó được gọi là lợi nhuận ròng vì trong tử số chúng ta có Thu nhập ròng (Ròng của tất cả các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay cũng như thuế)


Công thức lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng / Doanh thu

Chúng ta hãy lấy một ví dụ tính toán Margin đơn giản, Tiếp tục với ví dụ trước của chúng tôi, EBIT = $ 250, Doanh số = $ 1000.

Bây giờ chúng tôi giả định rằng lãi suất là 100 đô la và thuế là phí với tỷ lệ 30% .EBIT = 250 đô la
Tiền lãi = 100 đô la
LNTT = $ 150
Thuế = $ 45
Lợi nhuận ròng = 105 đô la
Tỷ suất lợi nhuận ròng = $ 105 / $ 1000 = 10,5%

Giải thích phân tích

Giống như tỷ suất lợi nhuận gộp, Lợi nhuận ròng cũng có thể thay đổi mạnh mẽ giữa các ngành. Ví dụ: Bán lẻ là một doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận rất thấp (~ 5%) trong khi một trang web bán các sản phẩm kỹ thuật số có thể có tỷ suất lợi nhuận ròng vượt quá 40%.
Lợi nhuận ròng rất hữu ích để so sánh giữa các công ty trong cùng ngành do cấu trúc sản phẩm và chi phí tương tự nhau.
Lợi nhuận ròng có thể thay đổi trong lịch sử do sự hiện diện của các mặt hàng không định kỳ hoặc các mặt hàng không hoạt động.

Margin ròng - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Chúng ta hãy cùng xem lợi nhuận ròng của Colgate nào:

Trong lịch sử, lợi nhuận ròng của Colgate nằm trong khoảng từ 12,5% - 15%.
Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong năm 2015 xuống còn 8,6% chủ yếu do thay đổi Kế toán CP Venezuela (lý do được mô tả trong thảo luận về biên độ EBIT).

17 - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là gì?

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
liên quan đến thu nhập của công ty trên tất cả vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Có hai điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý ở đây -

Xin lưu ý rằng trong mẫu số, chúng tôi có Tổng Tài sản về cơ bản chăm sóc cả Chủ nợ và Vốn chủ sở hữu.
Tương tự như vậy trong tử số, Thu nhập sẽ phản ánh điều gì đó trước khi trả lãi.

Lợi nhuận trên Tổng công thức tài sản = EBIT / Tổng tài sản.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ Hoàn trả đơn giản trên Tổng số,

Công ty A có EBIT $ 500 và Tổng tài sản = $ 2000
Lợi nhuận trên tổng tài sản = $ 500 / $ 2000 = 25%
Điều này ngụ ý rằng công ty đang tạo ra Lợi nhuận trên Tổng tài sản là 25%.


Giải thích phân tích

Nhiều nhà phân tích sử dụng tử số là Thu nhập ròng + Chi phí lãi thay vì EBIT. Họ về cơ bản đang khấu trừ thuế.
Lợi nhuận trên Tài sản có thể thấp hoặc cao tùy thuộc vào loại ngành. Nếu công ty hoạt động trong một lĩnh vực thâm dụng vốn (Tài sản nặng), thì lợi nhuận trên tài sản có thể ở phía thấp hơn. Tuy nhiên, nếu công ty là Sở hữu ít tài sản (công ty dịch vụ hoặc internet), họ có xu hướng có Lợi nhuận trên Tài sản cao hơn.

Lợi nhuận trên tổng tài sản - Ví dụ nghiên cứu trường hợp của Colgate

 

Bây giờ chúng ta hãy tính Lợi tức trên tổng Tài sản của Colgate. Lợi nhuận của Colgate từ Tổng tài sản = EBIT / Tổng tài sản trung bình


Lợi nhuận trên tổng tài sản của Colgate đã giảm kể từ năm 2010. Gần đây nhất, nó đã giảm xuống mức thấp nhất đến 21,9%. Tại sao?

Hãy cùng điều tra về vấn đề này.
Hai lý do có thể góp phần làm giảm - mẫu số, tức là tài sản trung bình đã tăng đáng kể hoặc Doanh số thuần của Numerator đã giảm đáng kể.
Trong trường hợp Colgate, tổng tài sản đã giảm trong năm 2015. Điều này khiến chúng ta phải chú ý vào con số Doanh thu thuần.
Chúng tôi lưu ý rằng tổng doanh thu thuần đã giảm tới 7% trong năm 2015.

# 18 - Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu là gì?

Lợi nhuận trên Tổng vốn chủ sở hữu có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận kiếm được trên Tổng vốn chủ sở hữu của công ty. Có thể nghĩ đến lợi nhuận bằng đô la mà một công ty tạo ra trên mỗi khoản đầu tư bằng đô la của Total Equity. Xin lưu ý Tổng vốn chủ sở hữu = Vốn thông thường + Dự trữ + Ưu đãi + Thu nhập nhỏ

Lợi nhuận trên Tổng công thức vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Tổng vốn chủ sở hữu
Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ lợi nhuận đơn giản trên Total Equity.

Thu nhập ròng = $ 50
Tổng vốn chủ sở hữu = $ 500
Lợi nhuận trên Tổng vốn chủ sở hữu = $ 50 / $ 500 = 10%
Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu là 10%

Giải thích phân tích

Xin lưu ý rằng thu nhập ròng sẽ là trước khi trả cổ tức ưu đãi và lãi suất thiểu số.
Lợi nhuận cao hơn trên Tổng vốn chủ sở hữu ngụ ý lợi nhuận cao hơn cho các bên liên quan.

Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Tỷ lệ hoàn vốn của Colgate trên Tổng vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng (trước cổ tức trước và lãi thiểu số) / tổng vốn chủ sở hữu trung bình.
Xin nhớ lấy thu nhập ròng trước khi trả lãi thiểu số trong colgate. Điều này là do chúng tôi đang sử dụng tổng vốn chủ sở hữu (bao gồm cả các tài sản không kiểm soát).
Chúng tôi lưu ý rằng tỷ lệ hoàn vốn trên tổng vốn chủ sở hữu đã tăng lên 230,9%. Điều này bất chấp thực tế là Thu nhập ròng đã giảm 34% trong năm 2015.
Kết quả này bằng cách nào đó không có nhiều ý nghĩa ở đây và không thể được hiểu là Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu sẽ tiếp tục trong tương lai.
Lợi nhuận trên Tổng vốn chủ sở hữu đã tăng vọt chủ yếu do giảm mẫu số - Vốn chủ sở hữu của cổ đông (tăng cổ phiếu quỹ vì mua lại và cũng vì các khoản lỗ lũy kế chảy qua Vốn chủ sở hữu cổ đông)

# 19 - Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

ROE là gì?

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dựa trên vốn chủ sở hữu chung của các cổ đông. Cổ tức ưu đãi và lợi ích thiểu số được khấu trừ từ Thu nhập ròng vì chúng là một yêu cầu ưu tiên. Trả lại vốn chủ sở hữu cung cấp cho chúng tôi Tỷ lệ lợi nhuận kiếm được trên Vốn cổ đông phổ thông.

ROE hoặc Tỷ lệ hoàn vốn của công thức vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng (sau cổ tức trước và lãi suất thiểu số) / Cổ đông phổ thông

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán ROE đơn giản,

Thu nhập ròng = $ 50
Tổng vốn chủ sở hữu = $ 500
Vốn cổ đông từ cổ phiếu = $ 400
ROE (chủ sở hữu) = $ 50 / $ 400 = 12,5%
ROE của công ty là 12,5%
Giải thích phân tích

Vì vốn chủ sở hữu cổ đông phổ biến là số cuối năm, một số nhà phân tích thích lấy vốn cổ phần trung bình của cổ đông trung bình (trung bình đầu và cuối năm)
ROE về cơ bản có thể được coi là tỷ lệ lợi nhuận theo quan điểm của cổ đông. Điều này cung cấp số tiền lãi thu được từ các khoản đầu tư của cổ đông, không phải từ các khoản đầu tư chung của công ty vào tài sản. (Vui lòng lưu ý Tổng số tiền đầu tư = Vốn chủ sở hữu từ cổ đông + Trách nhiệm bao gồm Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn)
ROE nên được phân tích trong một khoảng thời gian (khoảng thời gian 5 đến 10 năm) để có được bức tranh tốt hơn về sự phát triển của công ty. ROE cao hơn không được chuyển trực tiếp đến cổ đông. ROE cao hơn -> Giá cổ phiếu cao hơn.


Tính toán ROE - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Giống như Lợi nhuận trên Tổng vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu đã tăng đáng kể lên 327,2% trong năm 2015.
Điều này đã xảy ra mặc dù họ giảm đến 34% thu nhập ròng trong năm 2015.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng tăng vọt do cổ đông từ cổ đông giảm do cơ sở thấp hơn nhiều trong năm 2015. (lý do như đã thảo luận trước đó trong Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu).

20. -ROE Dupont

Dupont ROE là gì?

Dupont ROE là cách viết mở rộng công thức ROE. Nó chia ROE thành nhiều tỷ lệ tương đương ROE đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc cho thuật ngữ quan trọng nhất trong phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính

Công thức Dupont ROE
= (Thu nhập ròng / Doanh thu) x (Doanh số / Tổng tài sản) x (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu cổ đông)
Công thức trên không gì khác ngoài công thức ROE = Thu nhập ròng / Vốn cổ đông

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Dupont ROE đơn giản.

Thu nhập ròng = $ 50
Doanh số = $ 500
Tổng tài sản = $ 200
Vốn cổ đông từ cổ phiếu = $ 400
Tỷ suất lợi nhuận gộp = Thu nhập ròng / Doanh thu = $ 50 / $ 500 = 10%
Doanh thu tài sản = Doanh số / Tổng tài sản = $ 500 / $ 200 = 2,5 lần
Đòn bẩy tài sản = Tổng tài sản / Cổ đông từ vốn chủ sở hữu = $ 200 / $ 400 = 0,5
Dupont ROE = 10% x 2,5 x 0,5 = 12,5%

Giải thích phân tích

Công thức Dupont ROE cung cấp các cách bổ sung để phân tích tỷ lệ ROE và giúp chúng tôi tìm ra lý do cho số cuối cùng.


Thuật ngữ trước đó (Thu nhập ròng / Doanh thu) chính là Tỷ suất lợi nhuận ròng. Chúng tôi biết rằng ngành Bán lẻ hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp, tuy nhiên, công ty dựa trên sản phẩm phần mềm có thể hoạt động với tỷ suất lợi nhuận cao.
Thuật ngữ thứ hai ở đây là (Doanh số / Tổng tài sản), chúng tôi thường gọi thuật ngữ này là doanh thu Tài sản. Nó cung cấp cho chúng tôi một thước đo về hiệu quả của các tài sản đang được sử dụng.
Thuật ngữ thứ ba ở đây là (Tổng tài sản / Vốn cổ đông từ xa), chúng tôi gọi tỷ lệ này là Đòn bẩy tài sản. Đòn bẩy tài sản cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách công ty có thể tài trợ cho việc mua tài sản mới. Đòn bẩy tài sản cao hơn không có nghĩa là nó tốt hơn hệ số nhân thấp. Chúng ta cần xem xét sức khỏe tài chính của công ty bằng cách thực hiện phân tích tỷ lệ đầy đủ của báo cáo tài chính.

Dupont ROE - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Colgate Dupont ROE = (Thu nhập ròng / Doanh thu) x (Doanh số / Tổng tài sản) x (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu cổ đông)
Xin lưu ý rằng Thu nhập ròng là sau khi thanh toán cổ đông thiểu số.
Ngoài ra, vốn cổ đông của cổ đông chỉ bao gồm cổ đông phổ thông của Colgate.
(hình minh họa)
Chúng tôi lưu ý rằng vòng quay tài sản đã cho thấy một xu hướng giảm trong 7-8 năm qua.
Lợi nhuận cũng giảm trong 5-6 năm qua
Tuy nhiên, ROE chưa cho thấy xu hướng giảm. Nó đang tăng tổng thể. Điều này là do Đòn bẩy tài chính (tổng tài sản trung bình / tổng vốn chủ sở hữu trung bình). Bạn sẽ lưu ý rằng Đòn bẩy tài chính đã cho thấy sự gia tăng đều đặn trong 5 năm qua và hiện đang đứng ở mức 30 lần.


Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính - Rủi ro đầu tư

Phân tích rủi ro kiểm tra sự không chắc chắn của thu nhập cho công ty và cho một nhà đầu tư
Tổng rủi ro doanh nghiệp có thể được phân tách thành ba nguồn cơ bản - 1) Rủi ro kinh doanh 2) Tài chính
Rủi ro 3) Rủi ro thanh khoản bên ngoài
(hình minh họa)

Rủi ro kinh doanh

Wikipdedia định nghĩa đây là một khả năng một công ty sẽ có lợi nhuận thấp hơn dự đoán hoặc bị lỗ thay vì lấy một khoản lợi nhuận. Nếu bạn nhìn vào báo cáo thu nhập, có nhiều chi tiết đơn hàng góp phần vào rủi ro thua lỗ. Trong bối cảnh này, chúng tôi loại bỏ ba loại rủi ro kinh doanh - Tổng đòn bẩy, đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

# 21. Đòn bẩy hoạt động

Đòn bẩy hoạt động là gì?

Đòn bẩy hoạt động là phần trăm thay đổi trong lợi nhuận hoạt động so với doanh thu. Đòn bẩy hoạt động là thước đo mức độ nhạy cảm của thu nhập hoạt động đối với thay đổi trong doanh thu.
Xin lưu ý rằng việc sử dụng nhiều hơn các chi phí cố định, tác động của thay đổi doanh số lên thu nhập hoạt động của một công ty sẽ lớn hơn.

Công thức đòn bẩy hoạt động =% thay đổi EBIT /% thay đổi trong doanh số.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán đòn bẩy hoạt động đơn giản.

Doanh số 2015 = $ 500, EBIT 2015 = $ 200
Doanh thu 2014 = $ 400, EBIT 2014 = $ 150
% thay đổi trong EBIT = ($ 200- $ 150) / $ 100 = 50%
% thay đổi trong Doanh số = ($ 500- $ 400) / $ 400 = 25%
Đòn bẩy hoạt động = 50/25 = 2.0x
Điều này có nghĩa là đối với Lợi nhuận hoạt động thay đổi 2% cho mỗi 1% thay đổi trong Doanh số.

Giải thích phân tích

Chi phí cố định càng lớn , đòn bẩy hoạt động càng lớn.
Nên sử dụng từ năm đến mười năm dữ liệu để tính toán Đòn bẩy hoạt động
Đòn bẩy hoạt động - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate
Đòn bẩy hoạt động của Colgate =% thay đổi trong EBIT /% thay đổi trong doanh số
Tôi đã tính toán đòn bẩy hoạt động cho mỗi năm từ 2008-2015.
Đòn bẩy hoạt động của Colgate, rất dễ bay hơi vì nó dao động từ 1x đến 5x (không kể năm 2009 với mức tăng trưởng doanh số gần như 0%).
Dự kiến ​​tỷ lệ đòn bẩy hoạt động của Colgate sẽ cao hơn khi chúng tôi lưu ý rằng Colgate đã đầu tư đáng kể vào Tài sản, nhà máy và thiết bị cũng như tài sản vô hình. Cả hai tài sản dài hạn này chiếm hơn 40% tổng tài sản.

# 22. Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính là phần trăm thay đổi trong lợi nhuận ròng so với lợi nhuận hoạt động. Đòn bẩy tài chính đo lường mức độ nhạy cảm của Thu nhập ròng đối với thay đổi của Thu nhập hoạt động. Đòn bẩy tài chính chủ yếu bắt nguồn từ các quyết định tài chính của công ty (sử dụng nợ). Giống như trong đòn bẩy hoạt động, tài sản cố định dẫn đến đòn bẩy hoạt động cao hơn. Trong đòn bẩy tài chính, việc sử dụng nợ chủ yếu làm tăng rủi ro tài chính vì họ cần phải trả lãi

Công thức đòn bẩy tài chính =% thay đổi trong thu nhập ròng /% thay đổi trong EBIT

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán đòn bẩy tài chính đơn giản,

Thu nhập ròng 2015 = $ 120, EBIT 2015 = $ 200
Thu nhập ròng 2014 = $ 40, EBIT 2014 = $ 150
% thay đổi trong EBIT = ($ 200- $ 150) / $ 100 = 50%
% thay đổi trong Thu nhập ròng = ($ 120- $ 40) / $ 40 = 200%
Đòn bẩy tài chính = 200/50 = 4.0x
Điều này có nghĩa là đối với Thu nhập ròng thay đổi 4% cho mỗi 1% thay đổi trong Lợi nhuận hoạt động.

Giải thích phân tích

Nợ càng lớn, đòn bẩy tài chính càng cao.

Nên sử dụng từ năm đến mười năm dữ liệu để tính toán đòn bẩy tài chính

Nghiên cứu trường hợp của Colgate

Đòn bẩy tài chính của Colgate đã tương đối ổn định trong khoảng 0,90x - 1,69x (không bao gồm số đòn bẩy tài chính 2014)

# 23. Tổng đòn bẩy

Tổng đòn bẩy là gì?

Tổng đòn bẩy là phần trăm thay đổi lợi nhuận ròng so với Doanh thu của nó. Tổng đòn bẩy đo lường mức độ nhạy cảm của Thu nhập ròng đối với thay đổi trong Doanh số.

Tổng công thức đòn bẩy =% thay đổi trong lợi nhuận ròng /% thay đổi trong doanh số
= Đòn bẩy hoạt động x Đòn bẩy tài chính

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Tổng đòn bẩy đơn giản,

Doanh thu 2015 = $ 500, EBIT 2015 = $ 200, Thu nhập ròng 2015 = $ 120
Doanh thu 2014 = $ 400, EBIT 2014 = $ 150, Thu nhập ròng 2014 = $ 40
% thay đổi trong Doanh số = ($ 500- $ 400) / $ 400 = 25%
% thay đổi trong EBIT = ($ 200- $ 150) / $ 100 = 50%
% thay đổi trong Thu nhập ròng = ($ 120- $ 40) / $ 40 = 200%
Tổng đòn bẩy =% thay đổi trong Thu nhập ròng /% thay đổi trong Doanh số = 200/25 = 8x.
Tổng đòn bẩy = Đòn bẩy hoạt động x Đòn bẩy tài chính = 2 x 4 = 8x (Đòn bẩy hoạt động và tài chính được tính toán trước đó)
Điều này ngụ ý cho mỗi thay đổi 1% trong Doanh số, Lợi nhuận ròng di chuyển 8%.

Giải thích phân tích

Độ nhạy cao hơn có thể là do đòn bẩy hoạt động cao hơn (chi phí cố định cao hơn) và đòn bẩy tài chính cao hơn (nợ cao hơn) nên lấy dữ liệu 5-10 năm để tính tổng đòn bẩy.

Tổng đòn bẩy - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Tổng đòn bẩy của Colgate.

Đòn bẩy hoạt động của Colgate cao hơn khi chúng tôi để ý rằng Colgate đã đầu tư đáng kể vào Tài sản, nhà máy và thiết bị cũng như tài sản vô hình.
Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính của Colgate thì khá ổn định.

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính là loại rủi ro chủ yếu liên quan đến rủi ro vỡ nợ trong khoản vay của công ty. Chúng tôi thảo luận về 3 loại tỷ lệ rủi ro tài chính - Tỷ lệ đòn bẩy, Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất và tỷ lệ DSCR.

# - 24. Tỷ lệ đòn bẩy hoặc tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ đòn bẩy là gì?

Công ty sử dụng bao nhiêu nợ liên quan đến việc sử dụng vốn chủ sở hữu? Đây là một tỷ lệ quan trọng đối với các chủ ngân hàng vì nó cung cấp cho công ty khả năng thanh toán nợ bằng cách sử dụng vốn tự có. Nói chung, tỷ lệ này thấp hơn tốt hơn. Bao gồm nợ hiện tại + nợ dài hạn

Công thức tỷ lệ đòn bẩy = Tổng nợ (hiện tại + dài hạn) / Vốn chủ sở hữu cổ đông

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tỷ lệ đòn bẩy đơn giản.

Nợ hiện tại = $ 100
Nợ dài hạn = $ 900
Vốn cổ đông từ cổ phiếu = $ 500
Tỷ lệ đòn bẩy = ($ 100 + $ 900) / $ 500 = 2.0x

Giải thích phân tích

Tỷ lệ thấp hơn thường được coi là tốt hơn vì nó cho thấy mức độ bao phủ tài sản lớn hơn đối với các khoản nợ bằng vốn tự có.
Các lĩnh vực thâm dụng vốn thường cho thấy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (tỷ lệ đòn bẩy) cao hơn so với khu vực dịch vụ.
Nếu tỷ lệ đòn bẩy tăng theo thời gian, thì có thể kết luận rằng công ty không thể tạo ra đủ dòng tiền từ hoạt động cốt lõi của mình và đang dựa vào nợ nước ngoài để duy trì hoạt động.
Tỷ lệ đòn bẩy - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate
Tỷ lệ đòn bẩy của Colgate = (Phần hiện tại của nợ dài hạn + Nợ dài hạn) / Vốn chủ sở hữu cổ đông.

Chúng tôi lưu ý rằng tỷ lệ đòn bẩy đã tăng lên kể từ năm 2009. Nợ trên vốn chủ sở hữu đã tăng từ 0,98x năm 2009 lên 4,44 lần vào năm 2014. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Vốn chủ sở hữu năm 2015 là con số âm và do đó, tỷ lệ này không được tính.

Tỷ lệ đòn bẩy đã tăng lên vì hai lý do -
Vốn chủ sở hữu của cổ đông đang giảm dần trong những năm qua do mua lại cổ phiếu cũng như các khoản lỗ lũy kế chảy vào Vốn cổ đông của cổ đông.
Ngoài ra, chúng tôi lưu ý rằng Colgate đã tăng nợ một cách có hệ thống để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược cơ cấu vốn của mình để tài trợ cho các sáng kiến kinh doanh và tăng trưởng của mình, cũng như để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh chi phí vốn trung bình.

# 25. Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất

Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất là gì?

Tỷ lệ này biểu thị khả năng trả lãi cho khoản nợ giả định của công ty.

Công thức bảo hiểm lãi suất = EBITDA / Chi phí lãi vay
Xin lưu ý rằng EBITDA = EBIT + Khấu hao & Khấu hao

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất đơn giản,

EBIT = $ 500
Khấu hao và Khấu hao = $ 100
Chi phí lãi suất = $ 50
EBITDA = $ 500 + $ 100 = $ 600
Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất = $ 600 / $ 50 = 12,0x

Giải thích phân tích

Các công ty thâm dụng vốn có khấu hao và khấu hao cao hơn dẫn đến lợi nhuận hoạt động (EBIT) thấp hơn
Trong những trường hợp như vậy, EBITDA là một trong những biện pháp quan trọng nhất vì đây là số tiền khả dụng để trả lãi (khấu hao và khấu hao là chi phí không phải là tiền mặt).
Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất cao hơn hàm ý khả năng lớn hơn của công ty trong việc trả lãi.
Nếu bảo hiểm lãi suất nhỏ hơn 1, thì EBITDA không đủ để trả lãi, nghĩa là họ phải tìm cách khác để thu xếp tiền.
Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate
Tỷ lệ bảo hiểm lãi suất của Colgate = EBITDA / Chi phí lãi vay.
Xin lưu ý rằng chi phí khấu hao và khấu hao không được cung cấp trong báo cáo thu nhập. Chúng được lấy từ báo cáo Dòng tiền.
Ngoài ra, chi phí lãi vay trong Báo cáo thu nhập là số ròng (Chi phí lãi vay - Thu nhập lãi)

# 26. Tỷ lệ bảo hiểm nợ (DSCR)

DSCR là gì?

Tỷ lệ bảo hiểm nợ cho chúng tôi biết liệu Thu nhập hoạt động có đủ để trả hết tất cả các nghĩa vụ liên quan đến nợ trong một năm hay không. Nó cũng bao gồm các khoản thanh toán cho các phí thuê. Dịch vụ nợ không chỉ bao gồm tiền lãi, mà còn một số phần gốc cũng được trả hàng năm.

Công thức bảo hiểm nợ công = Thu nhập hoạt động / Dịch vụ nợ
Thu nhập hoạt động không có gì ngoài EBIT

Dịch vụ nợ là Thanh toán gốc + Thanh toán lãi + Thanh toán cho thuê

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán DSCR đơn giản,

EBIT = $ 500
Khoản thanh toán dự kiến ​​= $ 125
Trả lãi = $ 50
Thanh toán tiền thuê = $ 25
Dịch vụ nợ = $ 125 + $ 50 +% 25 = $ 200
DSCR = EBIT / Dịch vụ nợ = $ 500 / $ 200 = 2,5 lần

Giải thích phân tích

Một DSCR nhỏ hơn 1.0 ngụ ý rằng dòng tiền hoạt động không đủ để Phục vụ Nợ có nghĩa là dòng tiền âm.
Đây là ma trận khá hữu ích theo quan điểm của Ngân hàng, đặc biệt là khi họ cho vay đối với tài sản cho các cá nhân


DSCR - Ví dụ nghiên cứu trường hợp Colgate

Tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ của Colgate nếu thu nhập hoạt động / dịch vụ nợ
Dịch vụ nợ = Trả nợ gốc + Trả lãi + Nghĩa vụ cho thuê
Đối với Colgate, chúng tôi nhận các nghĩa vụ dịch vụ Nợ từ các báo cáo 10 nghìn của nó.


Xin lưu ý rằng bạn nhận được dự báo của Dịch vụ nợ trong các báo cáo 10K.
Để tìm hiểu các khoản thanh toán dịch vụ nợ lịch sử, bạn cần tham khảo 10 Ks trước năm 2015

 

Như đã lưu ý từ biểu đồ bên dưới, chúng tôi thấy rằng Tỷ lệ bảo hiểm nợ hoặc DSCR cho Colgate là khoảng 2,78.
Tuy nhiên, DSCR đã đi xuống một chút trong thời gian gần đây.

Phân tích tỷ lệ báo cáo tài chính - Rủi ro thanh khoản bên ngoài

# 27 - Mức chênh lệch giá chào mua

Mức chênh lệch giá chào mua là gì?

Mức chênh lệch giá chào mua là một thông số rất quan trọng giúp chúng tôi hiểu giá cổ phiếu bị ảnh hưởng như thế nào khi mua hoặc bán cổ phiếu. Giá thầu là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả
Hỏi mua là giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán Đặt giá thầu Hỏi đơn giản.

Nếu giá thầu là 75 đô la và giá hỏi là 80 đô la, thì chênh lệch giá mua là chênh lệch giữa giá hỏi và giá thầu. 80 đô la - 75 đô la = 5 đô la.

Giải thích phân tích
Thanh khoản thị trường bên ngoài là một nguồn rủi ro quan trọng cho các nhà đầu tư.
Nếu chênh lệch giá mua thấp, thì các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán tài sản với ít thay đổi về giá.
Ngoài ra, một yếu tố khác của thanh khoản thị trường bên ngoài là giá trị đồng đô la của cổ phiếu được giao dịch
Rủi ro thanh khoản bên ngoài - Ví dụ về nghiên cứu trường hợp Colgate

Chúng ta hãy nhìn vào Colgate thầu Ask Spread.
Như chúng tôi lưu ý từ ảnh chụp nhanh bên dưới, Trả giá = 74,12 và Hỏi = $ 74,35
Đặt giá thầu chênh lệch = 74,35 - 74,12 = 0,23
(hình minh họa)

# 28 - Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch đề cập đến số lượng cổ phiếu trung bình được giao dịch trong một ngày hoặc trong một khoảng thời gian. Khi khối lượng giao dịch trung bình cao, điều này ngụ ý rằng cổ phiếu có tính thanh khoản cao (có thể dễ dàng giao dịch). Nhiều người mua và người bán cung cấp thanh khoản.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ Khối lượng giao dịch đơn giản.

Có hai công ty - Công ty A và B.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Công ty A là 1000 và của Công ty B là 1 triệu.
Công ty nào thanh khoản hơn? Rõ ràng công ty B vì có nhiều nhà đầu tư quan tâm và giao dịch nhiều hơn.

Giải thích phân tích

Nếu khối lượng giao dịch cao, thì các nhà đầu tư sẽ thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu có thể giúp tăng giá cổ phiếu.
Nếu khối lượng giao dịch thấp, thì các nhà đầu tư sẽ ít quan tâm đến cổ phiếu hơn. Cổ phiếu như vậy sẽ ít tốn kém hơn do các nhà đầu tư không muốn mua các cổ phiếu đó.
Khối lượng giao dịch Ví dụ về nghiên cứu trường hợp của Colgate

Chúng ta hãy nhìn vào khối lượng giao dịch của Colgate. Chúng tôi lưu ý từ bảng dưới đây rằng khối lượng giao dịch Colgate vào khoảng 1,85 triệu cổ phiếu. Đây là cổ phiếu khá lỏng.

Phân tích tỷ số báo cáo tài chính - Tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng là một trong những thông số quan trọng nhất khi chúng ta xem xét phân tích một công ty. Khi một công ty trở nên lớn hơn và quy mô hơn, tốc độ tăng trưởng của công ty đó sẽ tăng trưởng và đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững lâu dài. Trong phần này, chúng tôi thảo luận về tốc độ tăng trưởng bền vững là quan trọng.

# 29 - Tăng trưởng bền vững

Tăng trưởng bền vững là gì?

Mức độ tăng trưởng hàng đầu của một công ty là một trong những thông số quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư cũng như chủ nợ trong phân tích tỷ lệ. Nó giúp nhà đầu tư dự báo tăng trưởng thu nhập và định giá.

Điều quan trọng là tìm thấy tốc độ tăng trưởng bền vững của công ty. Tốc độ tăng trưởng bền vững là một hàm của hai biến:
? Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (mang lại sự tăng trưởng tối đa có thể) là gì?
? Bao nhiêu phần tăng trưởng đó được đưa vào hoạt động thông qua việc duy trì thu nhập (thay vì được thanh toán trong
cổ tức)?
Công thức tỷ lệ tăng trưởng bền vững = ROE x Tỷ lệ duy trì

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ tính toán tăng trưởng bền vững đơn giản.

ROE = 20%
Tỷ lệ chi trả cổ tức = 30%
Tỷ lệ tăng trưởng bền vững = ROE x Tỷ lệ duy trì = 20% x (1-0.3) = 14%

Giải thích phân tích

Nếu công ty không phát triển thì có thể có nhiều khả năng vỡ nợ hơn. Giai đoạn tăng trưởng của công ty nói chung là cổ tức thành ba phần - Giai đoạn tăng trưởng, Giai đoạn bão hòa, Giai đoạn suy yếu.
Công thức tốc độ tăng trưởng bền vững chủ yếu được áp dụng trong Giai đoạn trưởng thành.
Tăng trưởng bền vững - Ví dụ nghiên cứu trường hợp của Colgate
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tốc độ tăng trưởng bền vững của Colgate.Cực kì bền vững. Chúng tôi lưu ý rằng ROE bền vững theo công thức đạt khoảng 11,6% trong năm 2015. Tuy nhiên,, nó đã vượt quá 40% (có vẻ như rất khó xảy ra) đến biến động doanh số) và mua lại được thực hiện bởi ban quản lý (dẫn đến tăng ROE) trong các năm trước đây. Vậy nên, sự tăng trưởng bền vững không có ý nghĩa ở đây cả.

Kết luận

Bây giờ chúng tôi đã tính toán tất cả 29 chỉ số, bạn nên đánh giá cao rằng phân tích báo cáo tài chính bao gồm tìm hiểu về công ty từ mọi khía cạnh. Một chỉ số duy nhất không thể giúp chúng tôi hiểu biết tường tận về công ty. Tất cả các tỷ lệ cần phải được xem xét một cách cố kết và được kết nối với nhau. Chúng tôi lưu ý rằng Colgate đã là một công ty tuyệt vời với các yếu tố cơ bản vững chắc.

 
Nguồn : Saga.vn
Hà Phương
Hà Phương