Phân Tích Hệ Số Tài Chính

Nam Quốc
07/10/2019 - 14:54 11942     0

Một doanh nghiệp bền vững và nhiệm vụ đòi hỏi phải lập kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả. Phân tích hệ số là một công cụ quản lý hữu ích sẽ cải thiện sự hiểu biết của bạn về kết quả tài chính và xu hướng theo thời gian và cung cấp các chỉ số quan trọng về hiệu suất của tổ chức. Các nhà quản lý sẽ sử dụng phân tích hệ số để xác định điểm mạnh và điểm yếu từ đó có thể hình thành các chiến lược và sáng kiến. Các nhà tài trợ có thể sử dụng phân tích hệ số để đo lường kết quả của doanh nghiệp bạn so với các tổ chức khác hoặc đưa ra các đánh giá liên quan đến hiệu quả quản lý và tác động của nhiệm vụ. 

 

Để các hệ số là hữu ích và có ý nghĩa, chúng phải:

  • Được tính thông qua thông tin tài chính chính xác, đáng tin cậy (thông tin tài chính của bạn có phản ánh bức tranh chi phí thực sự của bạn không?)
  • Sự tính toán phải nhất quán theo từng giai đoạn
  • Được sử dụng để so sánh với điểm chuẩn và mục tiêu nội bộ
  • Được sử dụng để so sánh với các công ty khác trong ngành của bạn
  • Xem xét cả hai tại một thời điểm và như một dấu hiệu của các xu hướng và vấn đề rộng lớn theo thời gian
  • Giải thích cẩn thận trong bối cảnh thích hợp, xem xét có nhiều yếu tố và chỉ số quan trọng khác liên quan đến việc đánh giá hiệu suất.

Các hệ số có thể được chia thành bốn loại chính:

  1. Khả năng sinh lời bền vững
  2. Hiệu quả hoạt động
  3. Thanh khoản
  4. Đòn bẩy (Tài trợ - Nợ, Vốn chủ sở hữu, Tài trợ)

Các hệ số được trình bày dưới đây đại diện cho một số hệ số tiêu chuẩn được sử dụng trong thực tiễn kinh doanh và được cung cấp như hướng dẫn. Không phải tất cả các hệ số này sẽ cung cấp thông tin bạn cần để hỗ trợ các quyết định và chiến lược cụ thể của bạn. Bạn cũng có thể phát triển các hệ số và chỉ số của riêng bạn dựa trên những gì bạn cho là quan trọng và có ý nghĩa đối với tổ chức và các bên liên quan.

Các hệ số

Tỷ suất sinh lời bền vững

Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động tốt như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể, liệu doanh nghiệp xã hội của bạn có đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục phục vụ các thành phần của mình vào ngày mai cũng như hôm nay không?

 

Hệ số 

Nó cho bạn biết điều gì ?


Tăng trưởng doanh thu = (Doanh thu hiện tại  –Doanh thu kỳ trước) / Doanh thu kỳ trước 

Tỷ lệ phần trăm tăng (giảm) trong doanh thu giữa hai giai đoạn 

Nếu tổng chi phí và lạm phát đang tăng, thì bạn sẽ thấy doanh thu tăng tương ứng. Nếu không, sau đó có thể cần điều chỉnh chính sách giá để theo kịp chi phí.

 

 


Sự phụ thuộc vào nguồn doanh thu = Tổng nguồn doanh thu / Tổng doanh thu


Đo lường thành phần của doanh thu một tổ chức (ví dụ là doanh số, đóng góp, trợ cấp).


Bản chất và rủi ro của từng nguồn thu cần được phân tích. Có phải là định kỳ, thị phần của bạn đang tăng lên, có mối quan hệ hoặc hợp đồng dài hạn, có rủi ro rằng các khoản tài trợ nhất định hoặc hợp đồng sẽ không được gia hạn, có đủ nguồn thu đa dạng không?


Các tổ chức có thể sử dụng chỉ số này để xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu tài trợ chiến lược (ví dụ: hướng tới tự cung tự cấp và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài).

Hoạt động tự vận hành = Doanh thu doanh nghiệp / Tổng chi phí  

Đo lường mức độ mà chi phí tổ chức được chi trả bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó và có thể hoạt động độc lập của tài trợ.

Đối với mục đích tính toán này, doanh thu kinh doanh nên loại trừ mọi khoản thu hoặc đóng góp không hoạt động. Tổng chi phí phải bao gồm tất cả các chi phí (hoạt động và không hoạt động) bao gồm cả chi phí xã hội.

Hệ số bằng 1  có nghĩa là bạn không phụ thuộc vào doanh thu tài trợ hoặc tài trợ khác.

Doanh thu lợi nhuận gộp = 

Tổng doanh thu lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu

Bao nhiêu lợi nhuận kiếm được trên các sản phẩm của bạn mà không xem xét chi phí gián tiếp.

Lợi nhuận gộp của bạn được cải thiện không ? Những thay đổi nhỏ trong tỷ suất lợi nhuận gộp có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Có đủ lợi nhuận gộp để trang trải chi phí gián tiếp của bạn hay không. Có một biên lợi nhuận gộp dương trên tất cả các sản phẩm hay không?

Tỷ suất lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng / doanh thu

Bạn kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đồng từ bán hàng. hệ số  này đo lường khả năng của bạn để trang trải tất cả các chi phí hoạt động bao gồm cả chi phí gián tiếp

SGA to SalesChi phí gián tiếp (bán hàng, chung, quản lý DN) / Doanh thu

Tỷ lệ chi phí gián tiếp cho doanh thu.

Tìm kiếm một tỷ lệ ổn định hoặc giảm có nghĩa là bạn đang kiểm soát chi phí

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh   = Lơi nhuận ròng bình quân / Tổng tài sản 

Đo lường khả năng của bạn để biến tài sản thành lợi nhuận. Đây là một biện pháp so sánh rất hữu ích trong một ngành.

Tỷ lệ thấp so với ngành có thể có nghĩa là các đối thủ của bạn đã tìm ra cách để hoạt động hiệu quả hơn. Chi phí lãi sau thuế có thể được thêm lại vào tử số vì ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh) đo lường khả năng sinh lời trên tất cả các tài sản cho dù chúng có được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu hay nợ

Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu bình quân  

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của các cổ đông.

Đây là một trong những tỷ lệ quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư. Bạn có kiếm đủ lợi nhuận để bù đắp cho rủi ro khi kinh doanh không?

Tỷ lệ hiệu quả hoạt động

Làm thế nào hiệu quả là bạn sử dụng tài sản của bạn và quản lý các khoản nợ của bạn? Các tỷ lệ này được sử dụng để so sánh hiệu suất qua nhiều thời kỳ.

 

Hệ số  Nó choho bạn biết điều gì ? 

Tỷ suất Chi phí hoạt động = Chi phí hoạt động / Tổng doanh thu

So sánh chi phí với doanh thu.

Tỷ lệ giảm được coi là mong muốn vì nó thường cho thấy hiệu quả tăng lên.

Số vòng quay nợ phải thu  = Doanh thu bán hàng / Số nợ phải thu bình quân 

Số ngày một vòng quay nợ  phải thu = Số nợ phải thu bình quân / (Doanh thu phải thu x 365)

Số lần giao dịch khoản phải thu trong năm.

Doanh thu càng cao, thời gian giữa bán hàng và thu tiền mặt càng ngắn.

Thói quen thanh toán của khách hàng của bạn là gì so với điều khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể cần đẩy mạnh các hoạt động thu nợ hoặc thắt chặt chính sách tín dụng của mình. Các tỷ lệ này chỉ hữu ích nếu phần lớn doanh số là doanh số tín dụng (không phải tiền mặt).

Số vòng quay hàng tồn kho  = Giá vốn hàng bán / Giá trị hàng tồn kho bình quân

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho = Giá trị hàng tồn kho bình quân / (Giá vốn hàng vốn x 365)

Số lần bạn chuyển hàng tồn kho thành giá vốn hàng bán trong năm hoặc mất bao nhiêu ngày để bán hàng tồn kho.

Đây là một dấu hiệu tốt về hiệu quả sản xuất và mua hàng. Tỷ lệ cao cho thấy hàng tồn kho đang được bán nhanh chóng và ít hàng tồn kho chưa sử dụng đang được lưu trữ (hoặc cũng có thể có nghĩa là thiếu hàng tồn kho). Nếu tỷ lệ này thấp, điều đó cho thấy tình trạng quá tải, hàng tồn kho quá hạn hoặc các vấn đề bán hàng.

Số vòng quay nợ phải trả = Giá vốn hàng bán / Số nợ Phải trả bình quân 

Số ngày một vòng quay nợ phải thu = Số nợ phải trả bình quân / (Giá vốn hàng bán  x 365)

Số lần các khoản phải trả trong năm.

Doanh thu càng cao, khoảng thời gian giữa mua hàng và thanh toán càng ngắn. Doanh thu cao có thể cho thấy các điều khoản trả nợ của nhà cung cấp không thuận lợi. Doanh thu thấp có thể là một dấu hiệu của vấn đề dòng tiền.

So sánh ngày của bạn trong các tài khoản phải trả với điều khoản trả nợ của nhà cung cấp.

Vòng quay tài sản  = Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân 

Doanh thu Tài sản cố định  = Doanh thu thuần /

Tài sản cố định bình quân 

Hiệu quả kinh doanh của bạn tạo ra doanh thu  trên mỗi đồng tài sản.

Tỷ lệ tăng cho thấy bạn đang sử dụng tài sản của mình hiệu quả hơn.Tỷ số thanh khoản

Doanh nghiệp của bạn có đủ tiền mặt trên cơ sở liên tục để đáp ứng các nghĩa vụ hoạt động không? Đây là một dấu hiệu quan trọng của sức khỏe tài chính.

 

Chỉ số 

Cho bạn biết điều gì 

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời  = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn 
Đo lường khả năng của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn với tài sản ngắn hạn, một chỉ số hữu ích về dòng tiền trong tương lai gần.

Một doanh nghiệp xã hội cần đảm bảo rằng nó có thể trả lương, hóa đơn và chi phí đúng hạn. Việc không trả được nợ đúng hạn có thể hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai của bạn và do đó khả năng thúc đẩy hoạt động và tăng trưởng của bạn trong tương lai.

Hệ số  nhỏ hơn 1 có thể chỉ ra vấn đề thanh khoản. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời  rất cao có thể có nghĩa là có dư thừa tiền mặt có thể được đầu tư vào nơi khác trong doanh nghiệp hoặc có quá nhiều hàng tồn kho. Hầu hết đều tin rằng tỷ lệ giữa 1,2 và 2,0 là đủ.

Một vấn đề với hệ số khả năng thanh toán hiện thời  là nó không tính đến thời điểm của dòng tiền. Ví dụ: bạn có thể phải trả hầu hết các nghĩa vụ ngắn hạn của mình trong tuần tới mặc dù hàng tồn kho trong tay sẽ không được bán trong ba tuần nữa hoặc các khoản thu nợ tài khoản bị chậm.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh  = 

(Tiền mặt + khoản phải thu + Chứng khoán thị trường) / Nợ ngắn hạn 


Một thử nghiệm thanh khoản nghiêm ngặt hơn cho biết liệu một công ty có đủ tài sản ngắn hạn (không bán hàng tồn kho) để trang trải các khoản nợ trước mắt hay không.

Điều này thường được gọi là Hệ số Axit vì nó chỉ nhìn vào công ty hầu hết các tài sản thanh khoản (không bao gồm hàng tồn kho) có thể được chuyển đổi nhanh thành tiền mặt.

Tỷ lệ 1: 1 có nghĩa là một doanh nghiệp xã hội có thể thanh toán hóa đơn của mình mà không phải bán hàng tồn kho.


Vốn lưu động = Tài sản hiện tại - Nợ ngắn hạn

Vốn lưu động là thước đo dòng tiền và phải luôn là một số dương. Nó đo lượng vốn đầu tư vào các nguồn lực có thể quay vòng nhanh. Người cho vay thường sử dụng con số này để đánh giá khả năng vượt qua thời gian khó khăn của bạn. Nhiều người cho vay sẽ yêu cầu duy trì một mức độ vốn lưu động nhất định.


Tính đầy đủ của tài nguyên = (Tiền mặt + Chứng khoán có thể bán được + Tài khoản phải thu) / Chi tiêu hàng tháng 

Xác định số tháng bạn có thể hoạt động mà không cần nhận thêm tiền (tỷ lệ ghi)

Tỷ lệ đòn bẩy

Doanh nghiệp sử dụng tiền vay ở mức độ nào và mức độ rủi ro là bao nhiêu? Người cho vay thường sử dụng thông tin này để xác định khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

 

Hệ số 

Cho bạn biết điều gì ? 

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn) / Tổng vốn chủ sở hữu (bao gồm các khoản tài trợ)


So sánh vốn đầu tư của chủ sở hữu / nhà tài trợ (bao gồm các khoản tài trợ) và tiền do người cho vay cung cấp.

Người cho vay được ưu tiên hơn các nhà đầu tư vốn trên một tài sản của doanh nghiệp. Người cho vay muốn thấy rằng có một số đệm để rút ra trong trường hợp khác biệt về tài chính. Càng có nhiều vốn chủ sở hữu, càng có nhiều khả năng người cho vay sẽ được hoàn trả. Hầu hết những người cho vay áp đặt giới hạn về tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu, thường là 2: 1 cho các khoản vay doanh nghiệp nhỏ.

Nợ quá nhiều có thể khiến doanh nghiệp của bạn gặp rủi ro, nhưng nợ quá ít có thể hạn chế tiềm năng của bạn. Chủ sở hữu muốn có được một số đòn bẩy trong đầu tư của họ để tăng lợi nhuận. Điều này phải được cân bằng với khả năng phục vụ nợ.

Bảo hiểm lãi suất = Lãi suất EBITDA / Chi phí
Đo lường khả năng của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán lãi với thu nhập kinh doanh. Tỷ số gần bằng 1 cho thấy công ty gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ dòng tiền để trả lãi cho khoản nợ của mình. Lý tưởng nhất là tỷ lệ trên 1,5.

Các hệ số khác

Bạn có thể muốn phát triển các tỷ lệ tùy chỉnh của riêng mình để truyền đạt kết quả cụ thể và quan trọng đối với tổ chức của bạn. Dưới đây là một số ví dụ.

 

Hoạt động tự vận hành  = Doanh thu bán hàng / Tổng chi phí (Chi phí hoạt động và xã hội)

% Chi phí nhân sự chi cho Nhóm mục tiêu = Chi phí nhân công trực tiếp / Tổng chi phí nhân sự

Chi phí xã hội trên mỗi nhân viên = Tổng chi phí xã hội / Số lượng nhân viên mục tiêu

% Chi phí xã hội được chi trả bởi Tài trợ = Cấp thu nhập / Tổng chi phí xã hội

 

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc