Những Tip Và Kỹ Thuật Phân Tích Dòng Tiền (Việc Nắm Được Dòng Tiền Là Chìa Khóa Dẫn Đến Thành Công Của Doanh Nghiệp)

Uyên Hoàng
18/10/2019 - 07:00 1018     0

Hai trong số các báo cáo tài chính mà mọi công ty cần phải chuẩn bị là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy lợi nhuận hoặc thu nhập ròng của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy tình hình tiền mặt của công ty.

Dòng tiền là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Dòng tiền được định nghĩa là chênh lệch tiền mặt của một doanh nghiệp vào đầu và cuối kỳ kế toán. Tiền mặt là tiền cho vay, tiền đầu tư và tiền bán tài sản. Số tiền này được sử dụng để trả chi phí hoạt động, các chi phí trực tiếp, dịch vụ nợ gốc và chi phí mua tài sản, ví dụ như các thiết bị, v.v. Khi bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ, tiền mặt là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể sinh lời nhưng lại có ít tiền mặt. Nếu bạn đang ở trong vị trí đó, bạn có nguy cơ mất doanh nghiệp của bạn.

Bài viết này cho bạn thấy cách phân tích dòng tiền để tăng dòng tiền của bạn. Nó cũng giúp bạn hiểu hơn về ngân sách tiền mặt và báo cáo lưu chuyển tiền mặt và cho bạn biết cách để phân tích chúng. Bạn cần phải biết tất cả điều này để có thể vận hành doanh nghiệp một cách hợp lý.

 

1. Cách phân tích dòng tiền

Tiền mặt là thứ giúp cho doanh nghiệp của bạn hoạt động. Phân tích dòng tiền là phương pháp để kiểm tra sức khỏe tài chính của công ty bạn. Đây là nghiên cứu về sự chuyển động của tiền mặt trong doanh nghiệp, hay còn được gọi là ngân sách tiền mặt, để xác định các mô hình thu chi tiền mặt.

2. Sự khác nhau giữa ngân sách tiền mặt và báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Theo dõi dòng tiền là điều cần thiết cho sự sống còn của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Tuy nhiên, kế toán đôi khi nói về ngân sách tiền mặt và xa hơn nữa là một bảng luân chuyển dòng tiền toàn diện. Chúng có ý nghĩa gì, chính xác và chúng khác nhau như thế nào?

3. Bước đầu tiên của việc phân tích dòng tiền

Một chủ doanh nghiệp cần phải nhìn vào hai năm cuối cùng của bảng cân đối kế toán của công ty và so sánh sự khác biệt giữa hai bảng đó để phát triển các báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Với thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh, chẳng hạn như lợi nhuận, lỗ và khấu hao, cũng như thông tin từ bảng cân đối kế toán, đặc biệt là việc tài sản và nợ hiện tại đã thay đổi như thế nào, bạn có thể phát triển các báo cáo lưu chuyển tiền mặt của mình.

4. Chuẩn bị và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Phân tích một bản báo cáo lưu chuyển tiền mặt là việc xem xét các nguồn cũng như mục đích sử dụng các quỹ từ các bảng cân đối kế toán. Việc này cho phép một công ty có thể cân nhắc một cách tốt hơn nhu cầu tiền mặt tương lai của nó. Dưới đây là cách phân tích dòng tiền dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền mặt gồm ba phần theo tiêu chuẩn.

5. Tính toán dòng tiền tự do của công ty bạn

Tính toán dòng tiền tự do là một trong những kết quả quan trọng nhất mà một chủ doanh nghiệp nhỏ cần rút ra từ việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền mặt.

Nói một cách đơn giản, dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty để lại sau khi đã thanh toán bất kỳ chi phí vốn nào của nó, chẳng hạn như việc xây dựng một nhà máy hoặc mua sắm thiết bị mới.

Dòng tiền tự do là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe tài chính của công ty bạn. Thêm phân tích dòng tiền miễn phí của công ty bạn vào phân tích lưu chuyển tiền tệ để làm cho nó mạnh hơn.

6. 3 cách tính dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do là số tiền mà doanh nghiệp của bạn đã để lại để sử dụng cho các mục đích khác sau khi nó đã thanh toán chi phí vốn, bao gồm chi phí dành cho các tòa nhà, thiết bị và các chi phí khác cần thiết để duy trì hoạt động.

Có ba cách để tính toán dòng tiền tự do, tất cả dẫn đến cùng một câu trả lời. Dưới đây là ví dụ về cả ba cách.

7. Tính toán lưu lượng tiền mặt của công ty bạn

Một số tỷ lệ tài chính - bao gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, chỉ số giữa giá và tiền mặt và chỉ số lợi tức tạo tiền - giúp chủ doanh nghiệp tập trung vào dòng tiền.

Việc tính toán các tỷ lệ lưu chuyển tiền mặt của công ty giúp bạn có được thông tin về tính thanh khoản, khả năng thanh toán và khả năng tồn tại của công ty của bạn. Hãy thêm những tính toán này vào việc phân tích dòng tiền của bạn để củng cố cho bản báo cáo của mình.

 

 
Nguồn : THEO SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng