Monopoly Là Gì?

Quang Minh
24/11/2019 - 10:00 1267     0

Sức mạnh thị trường tách công ty độc quyền ra khỏi các công ty cạnh tranh. Sức mạnh thị trường là khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của một công ty. Một công ty trong một thị trường cạnh tranh không có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường vì nó chiếm một phần nhỏ thị phần và có thể dễ dàng bị một công ty khác cắt giảm. Một sự độc quyền tồn tại khi có một công ty duy nhất trong một ngành công nghiệp; nó có thể thay đổi sản lượng để ảnh hưởng trực tiếp đến giá thị trường.

Bởi vì nhà độc quyền có sức mạnh thị trường, doanh thu cận biên  giảm (giả sử rằng tất cả các đơn vị trên thị trường được bán với cùng một mức giá). Vì sản lượng của một công ty cạnh tranh không ảnh hưởng đến giá thị trường, mỗi đơn vị bổ sung sản xuất bởi một công ty cạnh tranh mang lại doanh thu bằng với giá thị trường. Do đó, đối với một công ty cạnh tranh, MR = P. Khi công ty độc quyền sản xuất thêm một đơn vị, nó sẽ tăng sản lượng lượng trên thị trường và giảm giá thị trường (hãy nhớ - độc quyền có sức mạnh thị trường còn các công ty cạnh tranh không). Nhà độc quyền sẽ đạt được giá mà đơn vị bổ sung được bán, nhưng do đường cầu giảm, giá của tất cả các đơn vị trên thị trường sẽ giảm và nhà độc quyền sẽ mất một phần doanh thu trên mỗi đơn vị khác. Khi tính toán doanh thu cận biên của nhà độc quyền, hai điều phải được tính đến:

1. Giá đơn vị cận biên có thể được bán.

2. Việc giảm giá của tất cả các đơn vị khác.

Giả định của chúng tôi rằng tất cả các đơn vị trên thị trường được bán với cùng một mức giá, nhà độc quyền sẽ luôn có MR

Để tối đa hóa lợi nhuận, một nhà độc quyền sẽ chọn sản xuất tại điểm MR = MC. Điều này có ý nghĩa: nhà độc quyền sẽ tiếp tục sản xuất thêm các đơn vị đầu ra miễn là doanh thu từ mỗi đơn vị bổ sung lớn hơn chi phí của mỗi đơn vị bổ sung, một khi một đơn vị bổ sung có chi phí cao hơn doanh thu, nhà độc quyền sẽ dừng sản xuất.

Nguồn : Theo Saga.vn
Quang Minh
Quang Minh

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>