Khóa học Excel 101

Cách Dùng Hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF Và COUNTIFS
Phím Tắt Thông Dụng, Phím Tắt Với Alt Và Quick Access Toolbar
Cách Dùng Hàm SUM, SUMIF Và SUMIFS Trong Excel
Filter By Color - Tính Năng Lọc Theo Màu
 Định Dạng Có Điều Kiện Conditional Formatting Trong Excel
Tính Năng Hyper Link Để Tạo Liên Kết Trong Cùng 1 File
Tính Năng Freeze Panes Để Cổ Định Dòng Và Cột
Cách tạo và sử dụng bộ ghi Macro trong Excel
Sử Dụng Tính Năng Custom Sort
Custom Format: Định Dạng Tùy Chỉnh Trong Excel
Sử Dụng Data Validation Để Tạo Drop-down List
Name Range: Đặt Tên Cho Vùng Dữ Liệu
Kỹ Thuật Dynamic Names
Phím Tắt Alt + Enter: Xuống Dòng Trong Cùng 1 Ô
Text to Columns: Tách Dữ Liệu Trong Excel
Cách Ngắt Dòng Trong Excel
Cách Cài Đặt Vùng In Trong Excel
Lệnh Special Trong Excel
Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel
Định Dạng Bảng Tính Trong Excel