Khóa học Excel 101

Làm quen với Pivot Tables
Hàm thời gian: DATE, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, EDATE
Dùng hàm PMT tính số tiền cần thanh toán cho một khoản vay
Cách tính Tỷ suất hoàn vốn bằng hàm IRR
Cách tính Giá trị hiện tại (PV) và Giá trị tương lai (FV)
Cách sử dụng hàm SUMIFS trong thực tế
Cách dùng Pivot table cơ bản để lập báo cáo, thống kê
Cách sử dụng tính năng Data Table
Cách sử dụng hàm GOAL SEEK
Cách Sử Dụng Hàm CHOOSE
Cách Sử Dụng Hàm IFERROR
Sử Dụng Goal Seek
 Cách sử dụng hàm IFERROR
Tìm Hiểu Về Hàm Choose
Hướng Dẫn Kết Hợp Hàm INDEX - MATCH - MATCH
Hướng Dẫn Kết Hợp Hàm INDEX & MATCH (Tiện Dụng Hơn VLOOKUP)
Hướng Dẫn Sử Dụng VLOOKUP Và HLOOKUP Trong Excel
Cách Làm Tròn Số Trong Excel (Hàm Round)
Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Max Và Min
Cách Dùng Hàm AVERAGE Và AVERAGEIF Trong Excel