Khóa học Excel 101

Cách Xây Dựng Biểu Đồ Tròn (Doughnut Chart)
Cách Xây Dựng Biểu Đồ Cột Xếp Chồng (Stacked Column Chart)
Cách Tính % Chênh Lệch So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái
Cách Tìm Thấy Lỗi Trong P&L Bằng Hàm COUNTIF
Cách Nhập Dữ Liệu Vào P&L Bằng Hàm SUMIF
Hướng dẫn cách định dạng bản báo cáo lãi lỗ P&L
Cách Xây Dựng Cấu Trúc Của Báo Cáo Lãi Lỗ P&L
Cách Sắp Xếp Hạng Mục Trong Cơ Sở Dữ Liệu Database
Cách Sử Dụng INDEX Và MATCH Để Thay Thế VLOOKUP
Cách Dùng SUMIF Để Hoàn Thành Trang Tính Dữ Liệu
Cách dùng VLOOKUP để tạo trang tính dữ liệu
Hướng dẫn gộp dữ liệu từ các trang tính khác nhau
Cách tạo mã cho dữ liệu trong báo cáo lãi lỗ P&L
Cách xử lý bảng tính chứa thông tin thô
Giới thiệu bài tập thực hành: Tạo P&L
 Giới thiệu về tính năng lọc dữ liệu SLICERS
Hướng dẫn sử dụng hàm GETPIVOTDATA
Cách sửa đổi các trường thông tin trong Pivot Table
Hướng dẫn cách định dạng Pivot Tables
Tạo báo cáo thông kê với Pivot Tables