Khóa học Excel 101

Name Range: Đặt Tên Cho Vùng Dữ Liệu
Kỹ Thuật Dynamic Names
Phím Tắt Alt + Enter: Xuống Dòng Trong Cùng 1 Ô
Text to Columns: Tách Dữ Liệu Trong Excel
Cách Ngắt Dòng Trong Excel.
Cách Cài Đặt Vùng In Trong Excel
Lệnh Special Trong Excel
Định Dạng Bảng Tính Trong Excel
Cuộn Nhanh Trong Excel
Sao Chép, Cắt Và Dán Dữ Liệu Trong Excel
Tổng Quan Về Các Hàm Trong Excel
Tổng Quan Về Các Công Thức Trong Excel
Định Dạng Dữ Liệu Trong Excel
Nhập, Chỉnh Sửa Và Xóa Nội Dung Trong Excel
 Thanh Công Cụ Ribbon Trong Excel
Thao Tác Cơ Bản Với Hàng Và Cột Trong Excel
Thanh Ribbon Và Các Tác Vụ Cơ Bản Trong Excel
Làm Quen Với Excel