Khóa học Excel 101

Sử Dụng Goal Seek
 Cách sử dụng hàm IFERROR
Tìm Hiểu Về Hàm Choose
Hướng Dẫn Kết Hợp Hàm INDEX - MATCH - MATCH
Hướng Dẫn Kết Hợp Hàm INDEX & MATCH (Tiện Dụng Hơn VLOOKUP)
Hướng Dẫn Sử Dụng VLOOKUP Và HLOOKUP Trong Excel
Cách Làm Tròn Số Trong Excel (Hàm Round)
Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Max Và Min
Cách Dùng Hàm AVERAGE Và AVERAGEIF Trong Excel
Cách Dùng Hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF Và COUNTIFS
Phím Tắt Thông Dụng, Phím Tắt Với Alt Và Quick Access Toolbar
Cách Dùng Hàm SUM, SUMIF Và SUMIFS Trong Excel
Filter By Color - Tính Năng Lọc Theo Màu
 Định Dạng Có Điều Kiện Conditional Formatting Trong Excel
Tính Năng Hyper Link Để Tạo Liên Kết Trong Cùng 1 File
Tính Năng Freeze Panes Để Cổ Định Dòng Và Cột
Cách tạo và sử dụng bộ ghi Macro trong Excel
Sử Dụng Tính Năng Custom Sort
Custom Format: Định Dạng Tùy Chỉnh Trong Excel
Sử Dụng Data Validation Để Tạo Drop-down List