Cách Tính Thay Đổi Ròng Về Tiền Mặt Từ Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Nam Quốc
07/10/2019 - 14:54 524     0

Dưới đây là cách bạn có thể tính toán thay đổi ròng về tiền mặt từ 4 mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiết lộ rất nhiều điều về một doanh nghiệp mà bạn không thể tìm thấy ngay trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc bảng cân đối kế toán. Ví dụ, nhiều công ty có lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh, mặc dù trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại cho thấy họ thực sự đốt tiền mặt hàng quý hoặc hàng năm.

Một số liệu mà nhiều nhà đầu tư tìm đến là "thay đổi ròng về tiền mặt", hoặc số tiền đã vào hoặc ra khỏi doanh nghiệp trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Tính toán sự thay đổi ròng về tiền mặt cũng dễ như cộng và trừ một khi bạn biết tìm chúng ở đâu.

Cách tính thay đổi ròng về tiền mặt

Tính toán thay đổi ròng về tiền mặt của một công ty đơn giản như tìm ba (đôi khi bốn) mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thay đổi ròng về tiền mặt được tính theo công thức sau:

  • Tiền mặt ròng phát sinh từ hoạt động kinh doanh +
  • Tiền mặt ròng phát sinh từ hoạt động đầu tư +
  • Tiền mặt ròng phát sinh từ hoạt động tài chính +
  • Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền (nếu công ty kinh doanh bằng các loại tiền tệ khác).

Tôi sẽ sử dụng một ví dụ sẵn có của một công ty đại chúng một công ty đại chúng để bạn có thể theo dõi. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2015 của Wal-Mart (NYSE: WMT), mà bạn có thể tải xuống tại đây. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xuất hiện trên trang 39. (Rất có thể bạn cũng sẽ nhận được thông tin này thông qua nhà môi giới của mình. Nếu bạn chưa có, hãy đến Trung tâm môi giới của chúng tôi và chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu.)

Báo Cáo Tổng Hợp Về Dòng Tiền

   

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1

Đơn vị: triệu USD

2015

2014

Dòng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh:

   

Thu nhập ròng tổng hợp

17.099

16.659

Thu nhập từ các hoạt động gián đoạn, thuế thu nhập ròng

(285)

(144)

Thu nhập từ hoạt động liên tục

16.814

16.551

Các điều chỉnh để điều hòa thu nhập từ hoạt động liên tục sang tiền mặt thuần cung cấp bởi hoạt động điều hành:

   

Khấu hao 

9173

8870

Thuế thu nhập được hoãn lại

(503)

(279)

Hoạt động khác

785

938

Thay đổi trong một số tài sản và nợ phải trả, tác động của việc mua lại:

   

Các khoản phải thu thuần

(569)

(566)

Hàng tồn kho

(1229)

(1667)

Khoản phải trả

2678

531

Nợ phải trả

1249

103

Thuế thu nhập trích trước

166

1224

Tiền thuần phát sinh từ hoạt động kinh doanh

28564

23257

Dòng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư:

   

Thanh toán cho tài sản và thiết bị

(12174)

(13115)

Tiền thu được từ việc xử lý tài sản và thiết bị

570

727

Tiền thu được từ việc xử lý các hoạt động nhất định

671

-

Hoạt động đầu tư khác

(192)

(138)

Tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư

(11125)

(12526)

Dòng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính:

   

Thay đổi ròng trong các khoản vay ngắn hạn

(6288)

911

Tiền thu được từ việc phát hành nợ dài hạn

5174

7072

Thanh toán nợ dài hạn

(3904)

(4968)

Cổ tức được trả

(6185)

(6139)

Mua cổ phiếu của công ty

(1015)

(6683)

Cổ tức được trả cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát

(600)

(426)

Mua cổ phần không có quyền kiểm soát

(1844)

(296)

Hoạt động tài chính khác

(409)

(260)

Tiền thuần sử dụng trong hoạt động tài chính

(15071)

(10789)

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến tiền và các khoản tương đương tiền

(514)

(442)

Tăng (giảm) tiền mặt và các khoản tương đương tiền

1854

(500)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm

7281

7781

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm

9135

7281

Tiết lộ bổ sung thông tin dòng tiền:

   

Thuế thu nhập đã nộp

8169

8641

Trả lãi

2433

2362

Wal-Mart và các công ty đại chúng khác đã có sẵn thông tin mà bạn cần. Dưới đây là số liệu cho mỗi đầu vào:

  • Tiền mặt phát sinh từ hoạt động kinh doanh: 28,564 tỷ USD
  • Tiền mặt sử dụng trong hoạt động đầu tư: - 11,125 tỷ USD
  • Tiền mặt sử dụng trong hoạt động tài chính: - 15,071 tỷ USD
  • Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền: - 0,514 tỷ USD

Nếu chúng ta thêm những số liệu này vào, chúng ta sẽ nhận được một sự thay đổi ròng về tiền và các khoản tương đương tiền là 1,854 tỷ đô la trong năm tài chính 2015 của Wal-Mart. Nói cách khác, Wal-Mart đã kết thúc năm 2015 với số tiền mặt cao hơn 1,854 tỷ đô la so với đầu năm.

Những sự thay đổi ròng về tiền mặt cho chúng ta biết

Thay đổi ròng về tiền mặt không đặc biệt hữu ích. Wal-Mart có nhiều tiền mặt hơn vào cuối năm 2015 so với đầu năm, có nghĩa là nó đã có nhiều tiền mặt hơn.Mỗi tính toán đầu vào của chúng tôi có thể cho chúng tôi biết nhiều hơn về những gì công ty đang làm.

Tiền mặt được phát sinh từ các hoạt động kinh doanh trị giá 28,564 tỷ đô la cho chúng ta biết rằng, thông qua quá trình kinh doanh thông thường, Wal-Mart đã tạo ra gần 29 tỷ đô la tiền mặt bằng cách mua, bán hàng hóa và thanh toán chi phí hoạt động như lao động và thuế tiền mặt cho lợi nhuận.

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư - 11,125 tỷ đô la cho chúng ta biết rằng Wal-Mart đã đầu tư hơn 11 tỷ đô la vào hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2015 của mình. Theo định nghĩa, tiền mặt được sử dụng trong các hoạt động đầu tư là tiền mặt mà Wal-Mart đã chi cho các khoản đầu tư có thời gian sử dụng hơn một năm. Trong lĩnh vực bán lẻ, đó sẽ là những thứ như các cửa hàng mới, máy tính tiền, hệ thống máy tính, xe tải để di chuyển hàng tồn kho, v.v.

Tiền mặt được sử dụng trong các hoạt động tài chính trị giá - 15,071 tỷ USD cho chúng ta biết rằng Wal-Mart đã sử dụng tiền mặt để trả lãi cho các khoản nợ, trả nợ và trả cổ tức cho các nhà đầu tư, trong số các cách sử dụng tiền mặt khác liên quan đến tài chính. Chúng ta có thể thấy từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ rằng Wal-Mart đã sử dụng 6,288 tỷ đô la tiền mặt để trả nợ ngắn hạn trong năm, trong khi lấy 5,174 tỷ đô la tiền mặt bằng cách vay thêm bằng nợ dài hạn. Ngoài ra, nó sử dụng hơn 7 tỷ đô la tiền mặt để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Cuối cùng, tất cả đi vào kế hoạch. Đối với các công ty mới và đang phát triển tiến hành đầu tư lớn trong tương lai, sự thay đổi ròng về tiền mặt sẽ rất hữu ích trong việc tìm hiểu tính thanh khoản sẵn có của công ty và khả năng tiếp tục đầu tư mới. Đối với các công ty cũ hơn, được thành lập nhiều hơn với khả năng sinh lời mạnh mẽ và khả năng tiếp cận tài chính, điều đó sẽ ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, biết được hướng đi xung quanh một báo cáo lưu chuyển tiền tệ là có công dụng rất lớn cho các nhà đầu tư. Vào cuối ngày, khả năng tạo ra tiền mặt là vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp.

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc

Saga App

Saga App