Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Cơ Cấu Vốn Của Một Công Ty

Nam Quốc
25/09/2019 - 10:00 4864     0

Cơ cấu vốn của một công ty được xác định bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Sau đây là các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc ra quyết định cơ cấu vốn.

1. Quy mô của một công ty

Có một mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và quy mô của một công ty. Các công ty lớn đa dạng hơn, dễ dàng tiếp cận thị trường vốn, được xếp hạng tín dụng cao hơn cho các vấn đề nợ và trả lãi suất thấp hơn cho vốn nợ. Hơn nữa, các công ty lớn hơn ít có thiên hướng phá sản và điều này ngầm hiểu ít khả năng phá sản và chi phí phá sản thấp hơn. Do đó, các công ty lớn hơn có xu hướng sử dụng vốn nợ nhiều hơn các công ty nhỏ hơn.

2. Tăng trưởng doanh số

Tốc độ tăng trưởng doanh số dự kiến cung cấp thước đo mức độ thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của một công ty có khả năng được thổi phồng bằng đòn bẩy. Công ty có khả năng sử dụng 

nợ với khoản phí cố định hạn chế chỉ khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có khả năng được thổi phồng. Tuy nhiên, các công ty có doanh số tăng trưởng đáng kể sẽ có giá thị trường trên mỗi cổ phiếu cao do đó họ có lẽ muốn bằng vốn cổ phần. Công ty nên tiến hành phân tích lợi ích chi phí tương đối với nợ và vốn chủ sở hữu để dự đoán sự tăng trưởng doanh số để xác định cấu trúc vốn phù hợp.

3. Rủi ro kinh doanh

Có mối quan hệ tiêu cực giữa và rủi ro kinh doanh. Cơ hội thất bại kinh doanh sẽ lớn hơn nếu công ty có doanh thu kém ổn định hơn. Tương tự, khi khả năng phá sản gia tăng, các vấn đề liên quan đến nợ càng trở nên trầm trọng hơn. Do đó, khi rủi ro kinh doanh tăng lên, mức nợ trong cơ cấu vốn của các doanh nghiệp sẽ giảm.

4. Khả năng thanh toán

Mức nợ cao hơn trong cơ cấu vốn làm tăng khả năng phá sản và chi phí phá sản của doanh nghiệp. Khả năng phá sản đề cập đến cơ hội dòng tiền nhỏ hơn số tiền cần thiết để phục vụ nợ. Tỷ lệ nợ được đo bằng tỷ lệ doanh thu hoạt động trên tổng phí lãi để cho thấy khả năng đáp ứng thanh toán lãi của công ty trong số doanh thu hoạt động hàng năm. Do đó, tỷ lệ nợ tới hạn cao hơn cho thấy khả năng nợ của doanh nghiệp cao hơn. Do đó, có mối quan hệ tích cực giữa khả năng thanh toán và cơ cấu vốn của công ty.

5. Đòn bẩy hoạt động

Việc sử dụng chi phí cố định trong quá trình sản xuất cũng ảnh hưởng đến cơ cấu vốn. Đòn bẩy hoạt động cao; sử dụng tỷ lệ chi phí cố định cao hơn trong tổng chi phí trong một khoảng thời gian; có thể phóng đại sự thay đổi thu nhập trong tương lai. Có mối quan hệ tiêu cực giữa đòn bẩy hoạt động và mức nợ trong cơ cấu vốn. Đòn bẩy hoạt động càng cao, cơ hội thất bại kinh doanh càng lớn và trọng số của chi phí phá sản đối với các quyết định tài chính doanh nghiệp càng lớn.

6. Tính ổn định trong dòng tiền

Sự ổn định dòng tiền của công ty cũng ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của nó. Nếu dòng tiền của công ty tương đối ổn định, thì nó có thể không gặp khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ tính phí cố định. Do đó, công ty có thể cố gắng tận dụng những lợi ích bằng cách sử dụng đòn bẩy ở một mức độ nào đó.

7. Bản chất của ngành công nghiệp

Cơ cấu vốn của một công ty cũng phụ thuộc vào bản chất của ngành mà nó hoạt động. Nếu không có rào cản nào trong ngành đối với sự gia nhập của các công ty cạnh tranh mới, tỷ suất lợi nhuận của các công ty hiện có trong ngành sẽ bị ảnh hưởng xấu. Do đó, công ty có thể gặp rủi ro hơn khi sử dụng giao dịch đảm bảo cố định mang chứng khoán.

8. Cấu trúc tài sản

Các nguồn tài chính được sử dụng bị ảnh hưởng theo nhiều cách bởi công ty sử dụng cấu trúc kỳ hạn của tài sản. Nếu một công ty có tài sản dài hạn tương đối với nhu cầu đảm bảo về sản phẩm của họ, công ty sẽ cố gắng sử dụng nợ dài hạn hơn. Ngược lại với điều này, các công ty có đầu tư tương đối lớn hơn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho thay vì tài sản cố định phụ thuộc nhiều vào tài chính ngắn hạn.

9. Thái độ của người cho vay

Người cho vay của bất kỳ công ty nào chỉ cho phép sử dụng tài trợ nợ trong một phạm vi hạn chế. Nếu ban quản lý tìm cách sử dụng đòn bẩy vượt quá mức cho phép theo định mức của ngành, điều này có thể làm giảm tình trạng tín dụng và xếp hạng tín dụng của công ty. Do đó, người cho vay không cho phép huy động thêm vốn vay.

Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc