Các Kỹ Thuật Dùng Để Xác Định Use Case

Vũ Quang Huy
18/06/2020 - 07:00 7146     0

Một use case có thể được định nghĩa là một hoạt động được thực hiện bởi hệ thống nhằm đáp ứng một sự kiện. Làm thế nào để các nhà phân tích có thể đảm bảo rằng tất cả các use case (hệ thống các chức năng) có thể nắm bắt được? Một cách tiếp cận thú vị của Alistair Cockburn cho thấy các nhà phân tích xác định các use case bằng những bài kiểm tra "nghỉ giữa giờ". Đó là, một khi người dùng đã hoàn thành một use case, họ có thể nghỉ giải lao mà không cảm thấy có lỗi... Ngoài thử nghiệm nghỉ giữa giờ, có 3 kỹ thuật nữa cũng được đề xuất để xác định các use case. Chúng sẽ được thảo luận dưới đây:

 

 

Kỹ thuật mục tiêu người dùng:

Đây là một cách tiếp cận khá rõ, liên quan đến việc nói chuyện với người dùng và để họ thảo luận về mục tiêu của họ trong hệ thống mới. Nhà nghiên cứu thường liệt kê tất cả các bên liên quan có khả năng tương tác với hệ thống, suy nghĩ thông suốt về vai trò của họ và xác định những gì họ cần đề hoàn thiện công việc.

Bằng cách phân tích các hệ thống hiện có và hỏi người dùng về cách mà họ muốn sử dụng hệ thống mới, nhà nghiên cứu có thể đưa ra một loạt trường hợp sử dụng use case. Do đó, các use case là sự kết hợp giữa các chức năng có sẵn của hệ thống và những chức năng mới được mong đợi.

Kỹ thuật CRUD

Một kỹ thuật khác được sử dụng để xác định các use case là CRUD, một từ viết tắt của Sáng tạo (Create), Đọc (Read) hoặc Báo cáo (Report), Cập nhật (Update) và Xoá (Delete). Trong phương pháp này, người nghiên cứu xác định tất cả các yếu tố dữ liệu sẽ được xử lý bởi hệ thống và tạo ra các use case, báo cáo, cập nhật và xoá các mục dữ liệu. Dưới đây là một hướng dẫn sử dụng kỹ thuật CRUD, sử dụng một trang web đặt hàng trực tuyến làm ví dụ:


1. Xác định các mục dữ liệu sẽ được xử lý bởi hệ thống. Các mục dữ liệu liên quan đến khách hàng, đơn hàng, hàng tồn kho và giao hàng.

2. Kiểm tra từng mục dữ liệu và xác định các use case tạo ra dữ liệu; đọc và báo cáo dữ liệu; cập nhật dữ liệu; và xoá dữ liệu.

Dưới đây là một bảng phân tích CRUD:

Để đưa ra được một sơ đồ use case, hãy liên kết từng kết quả use case với tác nhân tương ứng của nó và hiển thị mối liên kết giữa các use case với nhau.

Kỹ thuật phân tách sự kiện

Kỹ thuật này tập trung vào xác minh (bằng việc brainstorm) các sự kiện mà một hệ thống được yêu cầu để phản hồi và sau đó xác định xem cách hệ thống đó phản hồi. Dưới đây là các bước để sử dụng kỹ thuật này:

1. Hãy nghĩ về hệ thống như một chiếc hộp đen - những sự kiện nào sẽ được yêu cầu để phản hồi lại? Bước này sẽ cho phép bạn kiểm tra phạm vi của hệ thống mà không cần xem xét các hoạt động bên trong nó. Thử lấy một hệ thống tuyển dụng và xác định các sự kiện có thể xảy ra bên ngoài nó.

Người nộp đơn (bên ngoài) có thể kích hoạt các sự kiện sau:

 • Tạo hồ sơ
 • Tìm kiếm vị trí tuyển dụng
 • Nộp hồ sơ

Để người nộp đơn thực hiện các nhiệm vụ trên, hệ thống phải có các chức năng (các use case) sau:

 • Lưu trữ thông tin hồ sơ ứng viên
 • Lưu trữ các tin tuyển dụng
 • Chấp nhận hồ sơ đăng ký

2. Xem xét các sự kiện được kích hoạt bên trong hệ thống. Tiếp tục sử dụng hệ thống tuyển dụng làm ví dụ, các sự kiện tạm thời có thể là:

 • Thời gian cập nhật tin tuyển dụng
 • Thời gian để đếm số lượng hồ sơ nhận được
 • Thời gian lọc hồ sơ ứng viên
 • Thời gian để chuyển tiếp hồ sơ đã tiếp nhận về các bộ phận tương ứng
 • Thời gian tổng hợp báo cáo

Hệ thống phải có khả năng đáp ứng các chức năng sau (use case):

 • Cập nhật vị trí tuyển dụng
 • Đếm số lượng hồ sơ
 • Lọc hồ sơ
 • Chuyển tiếp hồ sơ
 • Báo cáo tổng hợp sản xuất

Nhà phân tích nên tập trung vào 2 sự kiện riêng biệt: những sự kiện tác động bên ngoài và những sự kiện tác động bên trong.

Với tất cả mọi trường hợp của use case, việc tốt nhất là tập trung vào mức độ chi tiết, dựa vào các yếu tố của quy trình kinh doanh (EBP - Elementary Business Processes) - EBP là một nhiệm vụ gia tăng giá trị được thực hiện bởi một người ở vị trí đáp ứng một sự kiện kinh doanh; nó rời khỏi hệ thống ở trạng thái nhất quán sau khi hoàn thành.

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy