Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ: Mục Đích, Thành Phần, Định Dạng

Hà Phương
11/01/2020 - 07:00 5093     0

Mục đích của việc báo cáo lưu chuyển tiền tệ là để nắm được một cách chi tiết về dòng tiền vào và ra. Đây là một trong ba báo cáo tài chính bắt buộc của các tổ chức. Hai báo cáo còn lại là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.

 

 

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Mục đích của các báo cáo lưu chuyển tiền tệ là ghi chép lại cách mà công ty làm ra tiền (dòng tiền vào) và ghi chép lại các khoản chi của công ty (dòng tiền ra), trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là hàng quý và hàng năm). Điều quan trọng là phân tích tính thanh khoản và khả năng thanh toán dài hạn của một công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lưu lại các giao dịch bằng tiền mặt thay vì ghi lại những khoản phải thu và chi, những khoản này thường được sử dụng cho bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của hầu hết các công ty. Điều này rất quan trọng vì một công ty có thể có nhiều khoản thu từ lợi nhuận bán hàng tuy nhiên thực tế chúng không phải lúc nào cũng ở dưới dạng tiền mặt. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận và các khoản thuế phải nộp nhưng không cung cấp tiền mặt để duy trì hoạt động cho các chu kì tiếp theo.

Các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các thành phần trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp một cái nhìn chi tiết về dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài chính:

 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Lượng tiền mặt thực tế mà các công ty thu và chi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày được gọi là Dòng tiền từ các hoạt động kinh tế. Về cơ bản đó là thu nhập từ hoạt động kinh doanh cộng với những khoản mà không phải tiền mặt như là khấu hao được thêm vào. Vì lợi nhuận kế toán bị ảnh hưởng bởi các khoản không phải tiền mặt (nghĩa là khấu hao và các khoản nợ trả dần), chúng phải được tính vào lợi nhuận kế toán để tính toán dòng tiền.


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một phép đo quan trọng bởi vì nó cho nhà phân tích biết về khả năng tồn tại của một công ty với các kế hoạch kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty đó. Về lâu dài, dòng tiền của hoạt động kinh doanh phải là nguồn tiền chính để các công ty có thể trả được nợ và trả cho các khoảng đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác

 

 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm  tiền dùng để mua các tài sản dài hạn như đất đai, nhà cửa, thiết bị máy móc, v.v. và dòng tiền nhận được đến từ việc bán tài sản, kinh doanh, chứng khoán, v.v. Hầu hết dòng tiền dùng để đầu tư là dùng để mua các tài sản dài hạn để duy trì hoạt động và tăng trưởng của công ty trong tương lai.

 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền mà công ty trả cho các nhà đầu tư (ví dụ như là lãi cho các trái chủ) và các cổ đông (tức là cổ tức và việc mua lại cổ phiếu) và dòng tiền nhận lại từ việc bán trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Hầu hết dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phải trả của các công ty vì hầu hết các công ty chỉ phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

 Định dạng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Hoạt Động Kinh Doanh:

 

Thu nhập ròng

 

+ Khấu hao và việc trả các món nợ

 

+/- Điều chỉnh một lần (ví dụ việc đầu tư có thể lãi hoặc lỗ của công ty không liên quan đến hoạt động, thuế hoãn lại, bồi thường cổ phiếu)

 

 

+/- Thay đổi về vốn lưu động

 

= Dòng tiền từ hoạt động 

Hoạt động đầu tư:

+/- Chi phí vốn ròng

 

+/- Đầu tư ròng

 

= Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

 

Hoạt động tài chính

 

- cổ tức

 

+/- bán hoặc mua cổ phiếu công ty

 

+/- vay ròng

 

 

= Dòng tiền từ hoạt động tài chính

 

Tóm tắt hoạt động dòng tiền:

+/- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

 +/- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

 

+/- Dòng tiền từ hoạt động tài chính

 

 

= Thay đổi ròng về tiền mặt

 

+ Số dư tiền mặt ban đầu

 

= Số dư tiền mặt cuối cùng

 

 

Lưu ý: Bạn nên điều hòa sự thay đổi của tiền mặt ròng với số dư tiền mặt được báo cáo trong Bảng cân đối kế toán.

 

 

Tóm tắt phân tích đầu tư

Dòng tiền chi và dòng tiền thu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ được phân thành dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài chính. Những chi tiết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản và khả năng thanh toán, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn và tăng trưởng trong tương lai.

 

 
Nguồn : Saga.vn
Hà Phương
Hà Phương