Operating Cash Flow - OCF / Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh

Định nghĩa

Đây là lượng tiền tạo ra từ hoạt động của một công ty, thường được tính bằng cách lấy thu nhập trừ đi các khoản chi phí hoạt động, tuy nhiên việc tính toán này đã có sự điều chỉnh nhiều so với thu nhập ròng.

Saga giải thích

Ta có thể tìm thấy số liệu về OCF trên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ. OCF được tính toán theo công thức sau:

OCF = EBIT + Khấu hao - Thuế

Mọi người thường cho rằng OCF là một chỉ số đo lường mức lợi nhuận của một công ty tốt hơn  thu nhập (earning) vì một công ty có thể cung cấp số liệu dương về thu nhập trên các báo cáo tài chính nhưng có thể vẫn không có khả năng trả nợ. Chính dòng tiền mới là yếu tố giúp công ty thanh toán cac hóa đơn và các khoản nợ đến hạn của mình.

Là một nhà đầu tư, bạn cũng có thể kiểm tra tình hình thu nhập thực sự của doanh nghiệp bằng cách sử dụng chỉ số OCF. Nếu công ty thông báo số liệu về thu nhập đạt mức cao kỉ lục nhưng lại có nguồn tiền âm, điều đó chứng tỏ công ty này đang gặp vấn đề với dòng tiền (ví dụ cho nợ quá mức, không hiệu quả trong việc thu hồi tiền), và công ty này đã sử dụng các thủ thuật kế toán nhằm đánh bóng hình ảnh của công ty. 

Liên quan tới lượng tiền tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp còn có chỉ số "tỉ lệ tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh" (Operating Cash Flow Ratio_OCFR). Đây là chỉ số cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lượng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh để chi trả cho các nghĩa vụ nợ của mình. OCFR được tính bởi công thức:

OCFR = Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh/Nợ ngắn hạn

OCFR có thể đo lường khả năng thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Sử dụng dòng tiền trong mối tương quan với thu nhập đôi khi sẽ cho ta những thông tin xác thực hơn về khả năng thanh toán nợ của công ty, đơn giản là vì thông thường các hóa đơn được thanh toán bằng tiền mặt.
Góp ý